11. Budgetnotat om støttepulje til spillesteder i Københavns Kommune (2020-0149177)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et budgetnotat på en støttepulje til spillesteder i Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal udarbejdes et budgetnotat på en støttepulje samt til generel udvikling af spillestedsområdet i København på 3 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021.  

Problemstilling

De københavnske spillesteder er hårdt økonomisk presset som følge af COVID-19. Mange af spillestederne har store månedlige udgifter til husleje, forbrug og løn, samtidig med at de i hele perioden ikke har haft indtægter. Derudover er momsudsættelse og eventuel huslejehenstand med til at opbygge gæld, der skal afvikles på et senere tidspunkt. De nuværende hjælpepakkers snarlige udløb samt uvished om, hvordan eventuelle forsamlingsrestiktioner bliver i fase 4 af genåbningen skaber stor usikkerhed om spillestedernes fremtid.

Der er således, på grund af corona-krisen, spillesteder, der risikerer at gå konkurs i 2020 eller 2021 og dermed lukke permanent. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. maj 2020 en musikplan. Heri indgår, at kommunen med henblik på at sikre flere regionale spillesteder i København - bl.a. gennem dialog med staten og det københavnske spillestedsmiljø - søger at modne og løfte de nuværende honorarstøttede spillesteder til opgaven.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 16. juni 2020 driftsstøtte til spillesteder, og anmodede på baggrund af udvalgets drøftelser bl.a. forvaltningen om at vende tilbage med et forslag til budgetnotat på spillestedsområdet.

Løsning

Spillestedernes økonomiske situation

På grund af uvished om eventuelle restriktioner i den kommende periode er det vanskeligt at beregne de præcise økonomiske konsekvenser for spillestederne, men forvaltningens dialog med spillestederne viser et udtalt behov for økonomisk støtte allerede i 2020.

Seks nuværende driftsstøttede spillesteder har - afhængigt af kommende restriktioner - angivet det forventede minimumsunderskud i 2020 til i alt mellem 3,9 mio. kr og 6,3 mio. kr. (bilag 1 (fortroligt)).

Da flere af de honorarstøttede spillesteder ligeledes befinder sig i en alvorlig økonomisk situation, forventer forvaltningen, at behovet for en økonomisk akut støttepulje er højere end 6,3 mio. kr.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er brug for mellem 4 og 8 mio. kr. til en støttepulje, der kan hjælpe både de driftsstøttede og de honorarstøttede københavnske spillesteder.

Samarbejde med fonde

Forvaltningen har på baggrund af de økonomiske udfordringer, som nedlukningen i forbindelse med corona-krisen har medført, været i dialog med fonde om muligheden for et samarbejde om en akut støttepulje til livemusikken i København.

En fond har tilkendegivet interesse for at indgå i samarbejde med København, hvis der kan findes et format, der kan anvendes nationalt. 

Et samarbejde med fonde om en støttepulje forudsætter herudover, at der foreligger en afklaring på de statslige hjælpepakker på området.

Det forventes, at der højst kan opnås tilskud i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., og at der tillige skal være substantiel støtte fra kommunen. 

Forvaltningens forslag

Hvis der i Budget 2021 afsættes midler til en støttepulje til spillestederne, foreslår forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget hurtigst muligt udmønter en eventuel pulje for 2020, så eventuelt forestående konkurser i 2020, som følge af corona-krisen, kan afhjælpes. Forvaltningen foreslår ligeledes, at forvaltningen udarbejder kriterier for en støttepulje, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på førstkommende møde efter budgetforhandlingerne.

En eventuel pulje for 2021 foreslås udmøntet i 2021.

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med et eventuelt samarbejde med fonde om samfinansiering af puljen.

Tilskud i form af driftsstøtte bevilges i overensstemmelse med lovgivningens rammer, herunder kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen og budgetønsket imødekommes, vil forvaltningen - eventuelt i samarbejde med fonde - udarbejde et forslag til ansøgningskriterier og ansøgningsprocedure, som snarest kan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Mette Touborg

                                             /Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der til brug for forhandlingerne om Budget 2021 skal udarbejdes et budgetnotat på en støttepulje samt til generel udvikling af spillestedsområdet i København på 5 mio. kr.