15. Kulturcentret Assistens, opsigelse af aftale og nye aktiviteter (2020-0056262)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til dels en opsigelse af driftsaftalen med foreningen Kulturcentret Assistens, dels mulige kulturelle aktiviteter i kapellet efter en eventuel opsigelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at driftsaftalen med foreningen Kulturcentret Assistens opsiges med virkning snarest muligt.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre en udbudsproces inden for den afsatte huslejefritagelse og driftstilskud på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser.

Problemstilling

Foreningen Kulturcentret Assistens har en driftsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og får herigennem stillet kapellet på Assistens Kirkegård huslejefrit til rådighed sammen med et årligt driftstilskud på 300.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) blev den 17. juni 2020 orienteret om, at Foreningen Kulturcentret Assistens på baggrund af foreningens økonomiske og personalemæssige situation den 2. juni 2020 har meddelt over for KFF, at foreningen ikke ser sig i stand til at overholde driftsaftalen, og at foreningen derfor ønsker at opsige aftalen med virkning snarest muligt. Foreningen Kulturcentret Assistens har desuden den 4. juni 2020 meddelt, at foreningen agter at indgive konkursbegæring.

Ifølge aftalen skal opsigelsen ske med seks måneders varsel til den 1. i en måned, hvilket betyder, at opsigelsen gælder fra den 1. januar 2021. Såfremt aftalen skal ophæves tidligere, skal det besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Løsning

Opsigelse af aftalen og fraflytning
Hvis aftalen opsiges, forventer KFF, at en fraflytning vil kunne gennemføres pr. 1. oktober 2020. Tidshorisonten er dog afhængig af vurderingen af bygningens stand og den følgende dialog mellem KFF, Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og kurator for Foreningen Kulturcentret Assistens' konkursbo.

Fremtidige aktiviteter i kapellet på Assistens Kirkegård
Kapellet kan tages i brug til nye kulturelle aktiviteter på samme vilkår som i dag, hvor bygningen stilles huslejefrit til rådighed, svarende til et årligt tilskud på 390.000 kr., sammen med et årligt driftstilskud på 300.000 kr. KFF kan i så fald gennemføre en udbudsproces på baggrund af udvalgets drøftelser. Udbuddet forventes at kunne gennemføres på seks måneder.

Kapellet er 550 m2 og består af en central sal og tilstødende lokaler, der i dag bl.a. er indrettet som kontorer, cafe og en lille teatersal (Bilag 1-2).

Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg har meddelt, at det ligger lokaludvalget meget på sinde, at det bliver et lokalt kulturhus med lokale aktører, da der i forvejen er stor mangel på faciliteter på Nørrebro.

Hvis der ikke ønskes nye kulturelle aktiviteter i kapellet, vil KFF opsige den interne lejeaftale med KEID med virkning pr. 1. marts 2021.

Midlertidige aktiviteter i kapellet på Assistens Kirkegård
Hvis aftalen med Foreningen Kulturcentret Assistens opsiges, er der mulighed for at tage kapellet i brug til midlertidige aktiviteter, indtil et udbud kan gennemføres.

KFF er i dialog med Nørrebro Lokaludvalg om mulighederne for at tage kapellet i brug til midlertidige kulturelle aktiviteter med forankring i lokalmiljøet snarest muligt efter en fraflytning.

For at skabelsen af midlertidige aktiviteter skal have interesse for aktører, vurderer KFF, at de minimum skal have en varighed af seks måneder fra fraflytningen.

Hele driftstilskuddet til Foreningen Kulturcentret Assistens på 300.000 kr. for 2020 er udbetalt, og KFF vurderer ikke, at dele heraf vil blive tilbagebetalt i forbindelse med opgørelsen af Foreningen Kulturcentret Assistens' konkursbo. Det er derfor bygningen (kapellet), der stilles til rådighed for midlertidige aktiviteter uden et medfølgende driftstilskud.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil tage kontakt til KEID med henblik på et fraflytningssyn hurtigst muligt.

Hvis KFU beslutter, at driftsaftalen skal opsiges, vil forvaltningen gå i dialog med Kulturcentret Assistens og KEID, med henblik på at en fraflytning kan gennemføres snarest muligt.

Hvis KFU beslutter, at kapellet skal tages i brug til nye kulturelle aktiviteter, vil forvaltningen udarbejde en plan for en udbudsproces på baggrund af udvalgets drøftelser. Forvaltningen vil desuden gå i dialog med Nørrebro Lokaludvalg og andre relevante aktører med henblik på, at kapellet kan tages i brug til midlertidige aktiviteter, indtil et udbud kan gennemføres.

 

Mette Touborg

  /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 1. at-punkt. 

 

I forhold til indstillingens 2. at-punkt blev der begæret afstemning om følgende ændringsforslag:

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen om at afholde et aktørmøde med de lokale aktører, og herefter vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget i sagen. 

Et flertal (Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Christopher Røhl Andersen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild, Maria Frej  og Flemming Steen Munch) stemte for ændringsforslalget.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Ændringsforslaget blev således godkendt. 

 

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Det Konservative Folkeparti godkender en udbudsproces, men mener at den bør være åben for alle og ikke begrænses til lokale. Vi mener dog, at ansøgere bør have en form for tilknytning til Assistens Kirkegård."