10. Påvirkningen af kulturaktører i København som følge af coronarestriktioner (2020-0132020)

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at drøfte konsekvenserne for kulturaktører som følge af coronarestriktioner og skal tage stilling til yderlige tiltag, der kan hjælpe kulturaktører i København. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at udvide Kultur- og Fritidsudvalgets hjælpepakke til kultur- og fritidslivet i København, så kulturaktører, på trods af et lavere, ændret eller helt bortfaldet aktivitetsniveau, kan beholde deres tilskud og anvende det til dokumenterede driftsudgifter i hele 2020.
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af Kultur- og Fritidsforvaltningens undersøgelse evt. beslutter yderligere tiltag for at hjælpe kulturaktører, der er påvirket af coronarestriktioner resten af 2020.
 3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om omfattende økonomiske konsekvenser hos Copenhagen Visitor Service som følge af coronarestriktioner til efterretning.

Problemstilling

Coronakrisen fortsætter med at have stor betydning for det danske samfund og danskernes hverdag. Efter nedlukningen den 12. marts 2020 er Danmark nu i gang med en gradvis genåbning, og kultur- og fritidslivet genåbner med en række restriktioner.

De restriktioner der er indført som følge af corona har store økonomiske konsekvenser for kultur- og fritidslivet i København samt for de kulturaktører, som Københavns Kommune støtter.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog derfor den 31. marts 2020 en hjælpepakke for at støtte kulturaktørerne i København. Situationen for kulturaktørerne har ændret sig siden foråret, og Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvordan udvalget kan støtte kulturaktører i København ud over den hjælpepakke, udvalget allerede har vedtaget. 

For at afdække hvordan kulturaktørerne er påvirket af konsekvenserne af coronarestriktioner, har Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kulturaktørerne i Københavns Kommune i perioden fra den 15. maj 2020 til den 28. maj 2020.

Løsning

Undersøgelse om påvirkningen af kulturaktører som følge af coronarestriktioner

Af spørgeskemaundersøgelsen (bilag 1) fremgår:

 1. at mange kulturaktører har lidt økonomiske tab
 2. at der er stor bekymring blandt kulturaktørerne for fremtiden
 3. at mange kulturaktører har benyttet sig af onlinetilbud og udendørsaktiviteter
Da undersøgelsen er gennemført i maj måned, er den et udtryk for de konsekvenser, aktørerne oplevede i perioden fra nedlukningen og frem til ultimo maj, og det er derfor et meget tidligt indblik.
 
Konsekvenserne på længere sigt og efter en større genåbning af samfundet kendes endnu ikke, ligesom der ikke er taget højde for effekten af stadigt flere nye statslige hjælpepakker vedtaget efter den 1. juni 2020.

Undersøgelsen viser, at coronarestriktioner betyder, at mange kulturaktører er meget usikre på hvordan resten af 2020 vil forløbe for dem, og de oplever store udfordringer i form af økonomisk tab samt bekymring for fremtiden, herunder særligt et faldende aktivitetsniveau og manglende deltagelse i kulturtilbud. 

På baggrund af undersøgelsen har Kultur- og Fritidsforvaltningen derfor udarbejdet forslag til, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget kan supplere den allerede vedtagne hjælpepakke til kultur- og fritidslivet.
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget udvider hjælpepakken ved at tillade et lavere, ændret eller helt bortfaldet aktivitetsniveau hos tilskudsmodtagere, og at de tildelte tilskud kan anvendes til aktørernes løbende driftsomkostninger i hele 2020.
 
Med indstillingen lægges der desuden op til, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsat vil bistå kulturaktørerne med vejledning i den kommende tid, da konsekvenserne af coronarestriktioner endnu ikke er fuldt kendte, herunder, at forvaltningen arbejder videre med at afdække, om der er andre metoder til at støtte kulturaktørerne.

Udover hjælpepakken som Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget, er der ikke afsat yderligere midler på nuværende tidspunkt. Derfor kan Kultur- og Fritidsudvalget overveje, om der er yderligere tiltag, der kan hjælpe kulturaktørerne. En mulighed for yderligere hjælp kunne fx være et budgetforslag om hjælp til dækning af udgifter forbundet med coronarestriktioner, der ikke er dækket af de kommunale eller statslige hjælpepakker, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2021.

Status for de driftsstøttede spillesteder i København

De københavnske driftsstøttede spillesteder er hårdt økonomisk presset som følge af coronarestriktioner. Mange af spillestederne har store, månedlige udgifter til husleje, forbrug og løn, samtidig med at de i hele perioden ikke har haft indtægter. Derudover er momsudsættelse og eventuel huslejehenstand med til at opbygge gæld, der skal afvikles på et senere tidspunkt. De nuværende hjælpepakkers snarlige udløb skaber yderligere usikkerhed om spillestedernes fremtid, ligesom spillestederne afventer regeringens udmelding om yderligere genåbning. Hvis der f.eks. ikke sker en lempelse af de nuværende planlagte forsamlingsrestriktioner for spillesteder, kan det betyde, at det økonomisk ikke kan betale sig at åbne op for koncerter. Dette skyldes, at de samlede driftsudgifter til afholdelse af koncerter for nuværende er større end billet- og barindtægter.

Status på de økonomiske konsekvenser for Copenhagen Visitor Service som følge af coronarestriktioner

Coronarestriktioner har medført, at Copenhagen Visitor Service har været lukket i perioden 12. marts til og med 18. juni. Derudover er stort set alle krydstogtanlæg, kongresser, events og kultur- og sportsbegivenheder blevet aflyst i 2020. Under nedlukningen har Copenhagen Visitor Service kun haft åbent for henvendelser telefonisk og på mail. Nedlukningen har omfattende økonomiske konsekvenser også for resten af 2020 grundet en forventning om markant færre gæster samt turismeaktører uden økonomisk råderum til at købe eksponering. De realiserede konsekvenser i perioden frem til den 30. juni har derfor allerede betydet:

 • Manglende salg i Copenhagen Visitor Service samt kompensation for partnerskaber svarende til 634 t.kr.
 • Manglende medfinansiering til mobil gæsteservice svarende til 300 t. kr.
 • Udestående hos partnere, der ikke vil kunne betale for eksponering i 2020, svarende til i alt 1.578 t. kr.

Forventede konsekvenser for perioden efter den 30. juni 2020

I Copenhagen Visitor Service er der et årligt indtægtskrav på 4,9 mio. kr., der ikke vil kunne nås i år, da indtægterne primært kommer fra turismeattraktioner og destinationsselskaber i Greater Copenhagen samt fra salg af oplevelsesprodukter. Herudover forventes meget få udenlandske gæster i København i højsæsonen fra maj til august.

De forventede økonomiske konsekvenser af coronarestriktioner for perioden efter den 30. juni 2020 og resten af 2020 peger derfor i retning af:

 • Manglende salg i Copenhagen Visitor Service samt kompensation for partnerskaber svarende til 1.446 t. kr. 

Mindreudgifter i Copenhagen Visitor Service

I forbindelse med det forventede fald i antallet af gæster over højsæsonen har Copenhagen Visitor Service følgende mindreforbrug:

 • Besparelser på sommervikarer svarende til 300.000 kr.
 • Udgiftsbesparelser i forbindelse med tryk af færre bykort mm. svarende til 432.500 kr. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser og beslutninger vil Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætte med at udarbejde opdaterede vejledninger om hjælpepakker. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen desuden informere kulturaktørerne om, at de kan sænke aktivitetsniveauet, hvis det er nødvendigt for at dække omkostninger til drift, samtidig med at de kan beholde deres fulde tilskud. 

 

Mette Touborg

  

                                                            /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 1. at-punkt. 

 

Med hensyn til indstillingens 2. at-punkt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende:

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen om at vende tilbage med en indstilling med forslag om oprettelse af en akutpulje til spillesteder på op til 2 mio. kr. og øvrige kulturaktører på op til 1 mio. kr. Forvaltningen bedes afsøge muligheden for samarbejde med fonde.

Med henblik på en hurtig proces med behandling af ansøgninger på mødet den 24. september 2020, sendes indstilling om oprettelse af akutpuljen, frister, udkast til kriterier samt finansiering i skriftlig votering hurtigst muligt.

Midlerne øremærkes til kulturaktører, der er akut lukningstruede som følge af Corona. Det er en forudsætning for støtten, at ansøgere er tilskudsberettigede i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Musikudvalget skal høres for den del, der vedrører ansøgninger til spillesteder.

Der anvises dækning for udgiften i 2020 fra udvalgets disponible midler.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 3. at-punkt.