9. Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræs i Lersøparken (2020-0159066)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt en sceeningsbevilling til en kortlægning af mulighederne for at konvertere en 11-mands fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken skal henvises til forhandlingerne om Budget 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser en screeningsbevilling til en kortlægning af mulighederne for at konvertere en 11-mands fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken til forhandlingerne om Budget 2021.

Problemstilling

Der arbejdes i Københavns Kommune på en række skybrudsprojekter, hvoraf nogle af projekterne åbner mulighed for, at der kan anlægges kunstgræsbaner som en del af projektet. Kunstgræsbanen i Hans Tavsens Park er et eksempel på et sådan projekt.

Lersøparken i Bispebjerg indgår i arbejdet med at skybrudssikre København, og Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger at etablere et skybrudsprojekt i Lersøparken. Såfremt der skal integreres en kunstgræsbane i projektet, skal der afsættes midler hertil.

En kunstgræsbane i Lersøparken indgår samtidig i rækkefølgeplanen for konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræsbaner, da der ifølge planen skal konverteres en 11-mands boldbane i Bispebjerg i 2023. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen fundet en mulig placering i Lersøparken. Fremskyndelsen fra 2023 til 2021 skyldes de fordele, der både økonomisk og planmæssigt er ved at integrere kunstgræsbanen i skybrudsprojektet.

Løsning

Lersøparken rummer i dag to 11-mands og to 7-mands græsbaner. Boldbanerne i Lersøparken bliver bl.a. brugt af Nørrebro FF og Bispebjerg Boldklub. Efterspørgslen efter banetider i Lersøparken er høj, og særligt i vinterhalvåret, hvor græsbanerne ikke kan benyttes, er der mangel på baner.

Lersøparken er fredet, og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil kræve en dispensation fra fredningen at konvertere en græsbane til kunstgræsbane.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der skal anvendes 0,2 mio. kr. til en screening af mulighederne for at etablere en kunstgræsbane i Lersøparken, som kan indgå i et ansøgningsmateriale med henblik på dialog med fredningsmyndighederne om mulighederne for at dispensere fra fredningen.

Lersøparken er fredet som en park. Der må ikke ændres i terrænet uden dispensation fra fredningen. Opsætning af belysning må kommunen afgøre, så længe det ikke ændrer parkens karakter. Placering af evt. hegn og lys midt i Lersøparken på bakken, vil være så synligt et anlæg, at det vil ændre parkens karakter. Det kan derfor blive en udfordring at få tilladelse til at opstille lys og hegn.

I en screeningsfase skal det ligeledes afdækkes, om etablering af en kunstgræsbane kan kobles sammen med skybrudsprojektet. Etableringen af skybrudsprojektet går i gang i 2022 og forventes afsluttet 2024. Hvis kunstgræsbanen etableres i forbindelse med skybrudsprojektet, vil det formentlig nedsætte prisen på etableringen af kunstgræsbanen.

Tidsplan

Hvis der i forhandlingerne om Budget 2021 afsættes midler til en screeningsbevilling, søges der om midler til en planlægningsbevilling i Overførselssagen 2020/2021. Midlerne til at anlægge banen vil indgå i forhandlingerne om Budget 2022.

Dialog med interessenterne

Placeringen af kunstgræsbanen i Lersøparken er afstemt med DBU København. I den videre proces vil brugerne af banerne i Lersøparken, lokaludvalg og andre relevante interessenter bliver inddraget, så banerne i størst muligt omfang indfrier brugernes ønsker og behov.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil der blive udarbejdet et budgetnotat på en screeningsbevilling til kortlægning af mulighederne for at konvertere en 11-mandsbane i Lersøparken til forhandlingerne om Budget 2021. 

 

Mette Touborg

                                                                                       /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.