4. Investering- og innovationsforslag til anden udmøntning af investeringspuljerne i 2020 (2019-0262567)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til investeringsforslaget "Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser" og innovationsforslaget "Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) - nye telefoniservicepotentialer".

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender investeringsforslaget "Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser ”, og at det indgår som forslag i anden udmøntning af investeringspuljen 2020 ved forhandlingerne om Budget 2021, jf. bilag 1.

  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender innovationsforslaget "Fremtidens kontaktcenter (fase 2) - nye telefoniservicepotentialer”, og at det indgår som forslag i anden udmøntning af innovationspuljen 2020 ved forhandlingerne om Budget 2021, jf. bilag 2.

Problemstilling

Med budget 2020 afsatte aftaleparterne, i lighed med tidligere år, investeringspuljer og en innovationspulje, som kan bidrage til at skabe effektiviseringer. Puljerne udmøntes næste gang ved budgetforhandlingerne for 2021.

Løsning

Investeringsforslag: Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2020, at forvaltningen til forhandlingerne om Budget 2021 udarbejdede et investeringsforslag om en ny digital løsning til øget indsats mod social snyd med bopælsadresser, jf. bilag 1.

Investeringsforslaget skal ses i sammenhæng med overførselssagen 2018-19, hvor der fra innovationspuljen blev afsat 0,8 mio. kr. til test af en digital løsning til effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser. De indledende test af den digitale løsning har vist, at den med høj træfsikkerhed kan prioritere og visitere kontrolsager, der indeholder en samfundsbesparelse. På baggrund heraf, og navnlig i forhold til samfundsbesparelsen på centrale kommunale ydelser, søger Kultur- og Fritidsforvaltningen om investeringsmidler til fortsat udvikling samt varig drift af løsningen.

Som tidligere oplyst overfor udvalget er forvaltningen opmærksom på, at løsningen skal være velfunderet i Københavns Kommunes Kodeks af 23. januar 2020 for anvendelse af kunstig intelligens, hvor princippet om borgernes retssikkerhed er centralt, og hvor behandlingen af data altid skal ske i overensstemmelse med forvaltnings- og persondataretlige principper.

Kultur- og Fritidsforvaltningen søger om 1,8 mio. kr. fra investeringspuljen samt 1,3 mio. kr. til varig drift af løsningen samt to yderligere årsværk til sagsbehandling af nye kontrolsager.

Forslaget medfører effektiviseringer for i alt 3,5 mio. kr. årligt fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets, Børne- og Ungdomsudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets budgetter. Investeringsforslaget fokuserer alene på den forventede besparelse på centrale kommunale ydelser, men løsningen vil herudover understøtte kontrolarbejdet generelt og øge samfundsbesparelsen på andre offentlige ydelser.  

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Københavns Kommunes Koncern IT og godkendt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF).

Forslagets effekt på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens overførselsmidler (fx kontanthjælp) er vurderet og godkendt af Den Tværgående Analyseenhed i Økonomiforvaltningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil – når løsningen er fuldt ud implementeret – føre et tæt tilsyn med forslagets effekt på Børne- og Ungdomsforvaltningens tilskud til økonomisk friplads. Hvis de forventede gevinster ved løsningen ikke opnås, vil investeringsforslaget og løsningen blive reguleret efter forhandling mellem forvaltningerne.

Innovationsforslag: Fremtidens Kontaktcenter (Fase 2) - nye telefoniservicepotentialer

Kultur og Fritidsforvaltningen har ansvaret for Københavns Kommunes telefoniservice. Københavns Kommune modtager årligt 6,3 mio. telefonopkald. På tværs af Københavns Kommune arbejdes der løbende med optimering af service i de 3,5 mio. kald, der modtages i kommunens ca. 75 kontaktcentre og håndteres gennem den fælles digitale kontaktcenterløsning (It-system).

Københavns Kommune modtager imidlertid derudover ca. 2,8 mio. opkald årligt. Disse opkald håndteres ad hoc og går ikke gennem kontaktcenterløsningen. Derfor har kommunen ikke meget data omkring disse opkald.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en innovationscase, Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotentialer, med det formål at optimere disse opkald, så byens borgere får den bedst mulige service på den mest effektive måde.

Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotentialer skal finde en måde at arbejde med databaseret forbedring af Københavns Kommunes telefoniservice uden for kontaktcentrene.

Projektet vil udvikle en analysemodel, der gør det muligt at identificere optimeringspotentialer i opkald uden for kontaktcentre samt kvalificere og trykprøve optimeringstiltag. Formålet med projektet er at trykprøve metoden i pilotprojekter og efterfølgende udarbejde en investeringscase i Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på en fremtidig mulig skalering bredt i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen søger om 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen 2020 til gennemførelse af forslaget.

Innovationsforslaget forventes at føre til investeringsforslag, som kan indgå i Overførselsagen 2021-2022.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forslagene indgå i anden udmøntning af investeringspuljen 2020 og innovationspuljen 2020 ved forhandlingerne om Budget 2021. Midlerne udmøntes i oktober 2020.

Mette Touborg

                                                       / Annegrete Vallgårda

 
 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende innovationsforslaget "Fremtidens kontaktcenter (fase 2) - nye telefonservicepotentialer."