17. Implementering af Forretningscirkulære Indtægter i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0118961)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at give bemyndigelse til at oppebære indtægtsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget samt til ny takst for holdkort til babysvømning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at der gives bemyndigelse til at oppebære indtægtsbevillinger på i alt 67 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget fordelt på 14 forskellige kategorier med tilsvarende stigning i udgiftsbevillingerne, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
 2. at der godkendes en ny takst for holdkort til babysvømning, som indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets takstkatalog, jf. bilag 1

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2019 og 2020 gennemgået forvaltningens indtægter med henblik på at sikre implementeringen af Kasse- og Regnskabsregulativets Forretningscirkulære Indtægter.

Som en del af implementeringen skal forvaltningen dokumentere bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen i form af en bevilling til at oppebære forvaltningens indtægter. For en række indtægter med lang historik har det ikke været muligt for forvaltningen at lokalisere en specifik bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen, og der er således behov for en fornyet godkendelse, hvilket sker med denne sag.

Endvidere er der siden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af takstkataloget for 2021, ved førstebehandlingen af budgetbidrag 2021 den 10. marts 2020, opstået et behov for at tilføje en ny takst på babysvømning.

Implementering af Forretningscirkulære Indtægter har ført til en bemærkning til Kultur- og Fritidsforvaltningen i revisionsberetningen for 2019.

Løsning

Som en del af implementeringen af Forretningscirkulære Indtægter, har forvaltningen gennemgået alle indtægter i regnskab 2018 med henblik på at kortlægge hjemmelsgrundlag, prissætning samt bevilling for indtægten.

Kortlægningen har vist, at en stor del af forvaltningens indtægter optræder i indtægtsbudgettet som en del af det vedtagne budget, der er indlæst i økonomisystemet. For indtægter svarende til 61 mio. kr. er der lokaliseret en tilsvarende specifik bevilling fra Borgerrepræsentationen. De resterende indtægter har det ikke været muligt at lokalisere en specifik bevilling til fra Borgerrepræsentationen, der matcher den enkelte indtægt.

Intern Revision har anbefalet, at forvaltningen anmoder om fornyet bemyndigelse til at oppebære de indtægter, hvor der ikke er lokaliseret en specifik bevilling fra Borgerrepræsentationen.

Forvaltningen har på baggrund af kortlægningen udarbejdet en samlet bevillingsanmodning til Borgerrepræsentationen. Indtægter på samlet 67 mio. kr., der fremgår af bevillingsanmodningen, er ikke udtryk for igangsættelse af nye aktiviteter, men udelukkende en formalisering af bevillingen til allerede eksisterende indtægter. Udgiftsbevillingerne hæves tilsvarende og effekten er derfor netto nul for forvaltningens og kommunens økonomi.

Tabel 1. Kategorisering af indtægter, indtægtsbevillinger og beskrivelser (1.000 kr., 2020 p/l)

Kategori

Indtægts-bevilling

Beskrivelse

Betaling fra andre offentlige institutioner

-4.590

 • Betalinger fra andre kommuner, regioner eller staten til fx brug af tjenester og platforme på biblioteksområdet

Bygherrebetalt arkæologi

-13.260

 • Ved byggeri og udgravninger skal bygherre betale for arkæologi

Copenhagen Historik Grand Prix (CHGP)

-100

 • Dækning af indtægtstab ved afspærring af KFF-område ifm. CHGP

Entré & deltagerbetaling

-7.490

 • Entré til fx klatring, saunagus og kulturarrangementer.
 • Deltagerbetaling til keramikkurser, tegnekurser, omvisninger mv.

Udlejning til private virksomheder

-5.440

 • Udlejning af overskudskapacitet til private virksomheder, herunder udlejning til erhverv og kortvarig udlejning til firmaarrangementer

Forpagtning

-1.470

 • Forpagtningsafgifter

Indtægter for arkivering

-6.000

 • Museumsarkivering

Salg af mad og drikkevarer fra cafeer mv.

-8.120

 • Diverse salg fra steder, som ikke har været muligt at bortforpagte. Revideres løbende.

Myndighedsopgaver (lovgivning)

-1.830

 • ’Book en giftefoged’
 • Indrejse fra andre kommuner

Print og kopi

-470

 • Salg af print og kopi på biblioteker og kulturhuse

Sponsorater

-370

 • Sponsorater fra KFF-enheder med registreret virksomhed.

Tilkøbsydelser

-4.570

 • Udlejning af udstyr
 • Skabs- og garderobeleje
 • Salg fra butik (fra museer, biblioteker og merchandise)

Udlån af værker

-460

 • Indtægter fra udlån af museernes værker til andre museer mv.

Variabel udlejning

-12.770

 • Indtægt fra udlejning af lokaler, der ikke er en del af takstkataloget, fx udlejning til markedspris
 • Indtægter fra udlejning af udendørsarealer

Indtægter i alt

-66.940

 

Udgifter i alt

66.940

 

Netto

0

 

Økonomi

Indtægtsbevillingerne til Kultur- og Fritidsforvaltningen udgør samlet 67 mio. kr. fordelt på 14 kategorier. En bevillingsteknisk udspecificering af indtægtsbevillingerne på funktioner fremgår af bilag 2.

Udgiftsbevillingerne opjusteres tilsvarende indtægtsbevillingerne således, at nettoeffekten er nul, dvs. der ingen økonomisk effekt er på budgetrammen i forvaltningen.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2020 p/l)

Varig?
ja/nej

2020

2021

2022

2023

1

KFU

1060 - service

I

-66.931

-66.931

-66.931

-66.931

Ja

1

KFU

1060- service

U

66.931

66.931

66.931

66.931

Ja

Netto

-

-

-

0

0

0

0

-

Ny takst for holdkort til babysvømning

Der indarbejdes en ny takst for holdkort til babysvømning i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette indebærer en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 1.

Videre proces

Sagen behandles af Økonomiudvalget den 8. september 2020 og af Borgerrepræsentationen den 17. september 2020. Korrektionerne indarbejdes med de tekniske ændringsforslag (TÆF), der indgår i Borgerrepræsentationens budgetvedtagelse den 1. oktober 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil løbende følge op på indtægtsbevillingerne i forvaltningen og tilpasse disse ved behov i de årlige sager om bevillingsmæssige ændringer.

 

Mette Touborg

                                                                 /Annegrete Vallgårda

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.