13. Tilskud til CHART 2020 (2019-0092867)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til tilskuddet til CHART 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fastholde tilskuddet på 600.000 kr. til CHART 2020, da kulturministeren har godkendt, at CHART 2020 kan gennemføres fra den 27. - 30. august 2020 med en kunstmesse, hvor der kun bliver vist værker af kvindelige kunstnere.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tildelte på møde den 19. juni 2019 CHART 600.000 kr. fra Festivalpuljen til afholdelse af CHART 2020. 

CHART orientererede den 25. maj 2020 forvaltningen om et ændret format og fokus for CHART 2020. Det ændrede format skyldes restriktioner på grund af COVID-19, og fokus på ligestilling er ifølge CHART valgt for at gøre opmærksom på den kønsulighed, der kendetegner kunstscenen og -markedet.

Af ansøgningen, der ligger til grund for bevillingen, fremgår ikke, at CHART udelukkende ville vise værker af kvindelige kunstnere på kunstmessen. Da det er at betragte som en væsentlig ændring, skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om tilskuddet skal fastholdes. 

Løsning

CHART sendte den 7. juli 2020 en anmodning til Kultur- og Fritidsudvalget om at fastholde tilskuddet på 600.000 kr. (bilag 1).

CHART modtog den 29. juni 2020 godkendelse fra Kulturministeriet til at afholde CHART 2020 den 27. - 30. august 2020 med en kunstmesse, hvor der kun vises værker af kvindelige kunstnere (bilag 2). Vedlagt godkendelsen er notat fra Kulturministeriet om dispensation fra ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af køn (bilag 3). 

Af anmodningen fra CHART til Kultur- og Fritidsudvalget fremgår det, at ligestillingsinitiativet på kunstmessen ikke var beskrevet i CHARTs ansøgning af 1. april 2019 til Festivalpuljen, da CHART på ansøgningstidspunktet ikke havde truffet beslutning om fokus på ligestilling, og at det var CHARTs ambition at præsentere både mænd og kvinder i det samlede formidlingsprogram, som der ansøgtes om midler til. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil orientere CHART om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Mette Touborg

  /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

Et flertal (Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Christopher Røhl Andersen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild og Maria Frej) stemte for indstillingen.

Et mindretal (Flemming Steen Munch og Karina Bermann) stemte imod.

Indstillingen blev således godkendt. 

 

Karina Bergmann og Flemming Steen Munch ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi er imod at lade Chart beholde deres tilskud. Det er decideret forskelsbehandling på baggrund af køn og bryder med vores principper og lovgivning for ligestilling. Selv Kulturministeriet skriver (i bilag 3), "at der med indsatsen sker direkte forskelsbehandling på baggrund af køn, idet mandlige kunstnere behandles ringere end kvindelige kunstnere i tilsvarende situationer. Dermed vurderer ministeriet, at indsatsen er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling jf. § 2, stk. 1, jf. nr. 2". Vi mener, det er vigtigt at skelne mellem "underrepræsentation" og forskelsbehandling. Det kan godt være, at kunstverden "gør sig skyldig" i det første, men Chart gør sig skyldig i sidstnævnte. Og det bør hverken skabe præcedens inden for tildeling af kommunale tilskud, ej heller inden for samfundet generelt."