7. Tunnelfabrikken som ramme om kultur og idræt (efter høring) (2020-0156931)

Kultur- og Fritidsudvalget skal, efter høring, tage stilling til det videre arbejde med mulighederne i Tunnelfabrikken, herunder om der skal udarbejdes et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der udarbejdes et budgetnotat vedr. Tunnelfabrikken til forhandlingerne om Budget 2021.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 19. maj 2020 at sende indstillingen om kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken i Nordhavn i høring hos Østerbro Lokaludvalg, Nordhavn IF, DGI, DIF, Rådet for Visuel Kunst, relevante kultursamarbejdspartnere og kulturiværksættere med henblik på fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2020.

Høringen skulle følges op af en dialog med konsortiet (By og Havn, NREP og UNIONKUL) om, hvorvidt interessenternes visioner og ønsker kan realiseres indenfor rammen af de ledige m2 i Tunnelfabrikken, herunder om der er synergier og mulighed for samarbejder med allerede igangsatte initiativer i fabrikken. Det er hensigten, at godkendte forslag kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

I forbindelse med høringen har Østerbro Lokaludvalg stillet forslag om, at indstillingen blev lagt på ”Bliv Hørt”-portalen, så alle borgere fik mulighed for at give deres mening til kende.

Høringsperioden er afsluttet den 22. juli 2020, og der er indkommet 50 høringssvar (bilag 1 og 2)

Løsning

Tunnelfabrikken er en del af den nyere byudvikling i København. Med sin store volumen og sine højloftede rum har hallen potentialet til at danne ramme om en lang række kultur- og idrætsaktiviteter.

Tunnelfabrikken er 24 meter fra gulv til loft og har et gulvareal på i alt ca. 18.000 m2. Ved at indskyde adskilte etagedæk opnås et samlet areal på ca. 70.000 m2. Lokalerne vil generelt fremstå rå med synlige stålkonstruktioner, højt til loftet (over seks meter) og åbne facader. Udendørs er der også et større areal, hvor det er planen at etablere både aktivitets- og stillezoner, plads til afvikling af events, nyttehaver og en kunstpark.

NREP og By og Havn samt UNIONKUL står for udviklingen af Tunnelfabrikken, og er i dialog med en lang række aktører om mulighederne i Tunnelfabrikken. I udviklingen af Tunnelfabrikken er der taget afsæt i seks temaer: Art & Culture, Build & Innovate, Craft & Workshops, Play & Experience, Food & Produce samt Live & Learn (bilag 3). 

Tunnelfabrikken er et initiativ drevet på et kommercielt grundlag. Derfor kan projektet ikke rumme alle kommunale ønsker. Konsortiet vil imidlertid have fokus på dialog og samarbejde med lokale parter, herunder også foreningslivet. 

Høringen og den opfølgende dialog med NREP og By og Havn
Flere af høringssvarene fremhæver behovet for flere idrætsfaciliteter i lokalområdet. Østerbro Lokaludvalg efterlyser f.eks. mere plads til ”almindelige” sportsgrene som svømning og fodbold, da der opleves både mangel på faciliteter og høj efterspørgsel i bydelen.

Forvaltningen gør i denne sammenhæng opmærksom på, at det ifølge den politisk vedtagne arealplan, er planen at etablere både en idrætshal, en svømmehal og to parker i Nordhavn. Det drøftes i den forbindelse, om det er muligt at etablere boldbaner i parkerne.

I forlængelse af høringen har der været en opfølgende dialog med NREP og By og Havn om, hvilke samarbejder og faciliteter der kan arbejdes videre med. Det er afgørende for Københavns Kommune, at de igangværende initiativer ligger i tråd med allerede vedtagne politikker og indsatser i Københavns Kommune, og at nye initiativer i Tunnelfabrikken tager afsæt i efterspørgsel. Derudover er det vigtigt at sikre, at flest mulige københavnerne får mulighed for at blive aktive brugere af faciliteten. Et af målene er at understøtte et aktivt samspil på tværs af amatører og professionelle inden for flere områder. Det kunne f.eks. være musik, kunst, håndværk og mad.

Omdrejningspunktet for dialogen med NREP og By og Havn er en ambition om først og fremmest at komme i gang med et konkret samarbejde, så der sikres plads til kommunale aktiviteter i hallen. En indledende reservation af plads i hallen følges op af en fælles indsats med fokus på udvikling af projekter, der er relevante for begge parter.

Dette har resulteret i forslag om, at der arbejdes videre ad tre spor:

  • Musik og værkstedsfaciliteter - med åbning medio 2023
  • Bæredygtige vækst- og madmiljøer – langsigtet udviklingssamarbejde
  • Idræt og bevægelse – idé, der belyses nærmere

Musik og værkstedsaktiviteter i Tunnelfabrikken – med åbning medio 2023
Tunnelfabrikken rummer med sit etageareal på 70.000 m2 mulighed for at dække både det almene og det sublime under samme tag til gavn og inspiration for alle parter. Sigtet er blandt andet, at der etableres en koncertsal med plads til op til 5.000 gæster. En sådan facilitet er med til at dække et stort behov for mellemstore musikarenaer i København. Samtidig åbner det for, at der etableres et musikmiljø i hallen med øvelokaler og mulighed for møder mellem professionelle og amatørmusikere.

Blandt andre faciliteter, der er stærkt efterspurgt både på Østerbro og i resten af byen, er forskellige typer værksteder. I øjeblikket er der særlig stor interesse for keramik og forskellige former for Maker Space, men der er også en stigende interesse for både sy- og træværksteder.

Leje, deponering og drift af kommunale musik- og værkstedsaktiviteter
Med ovenstående som udgangspunkt kan der afsættes i alt 1,5 mio. kr. årligt fra og med medio 2023 til leje og aktiviteter. Det videre arbejde med den konkrete udformning af faciliteterne sker i samarbejde med en bred kreds af interessenter, herunder også Østerbro Lokaludvalg.

Hvis der afsættes midler til formålet, er sigtet, at det kommunale lejemål i Tunnelfabrikken i starten bliver drevet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Flere af de involverede foreninger har imidlertid potentiale og ressourcer til at stå for en videre drift, hvorfor det på et senere tidspunkt kan overvejes at sætte driftsopgaven i udbud.

Bæredygtige vækst- og madmiljøer – langsigtet udviklingssamarbejde
Under temaet Build & Innovate er ambitionen at skabe et kreativt og bæredygtigt iværksættermiljø. Københavns Kommune har lang erfaring med samarbejder og fælles udvikling af vækstmiljøer som bl.a. Lydens Hus, FinTechHub og Screen Base Copenhagen. Under punktet kan visionerne for iværksættermiljøet og muligheden for at understøtte udviklingen af miljøet fx igennem fælles fundraising drøftes.

Et iværksættermiljø kan kobles med mere borgerrettede aktiviteter i værkstedsfaciliteter a la Godsbanen i Aarhus og på fødevareområdet.

Under temaet Food & Produce kan der skabes et levende madmiljø i og omkring Tunnelfabrikken. Københavns Kommune har stor interesse i den fortsatte udvikling af madområdet, bl.a. med afsæt i Mad- og måltidstrategien og Climate KIC-projektet, hvor Gehl Architects deltager.

I et videre arbejde kan indgå, hvordan Københavns Kommune kan bidrage med viden og netværk til udviklingen af et nyt kraftcenter for bæredygtige vækst- og madmiljøer i Nordhavn.

Idræt og bevægelse – idé, der skal belyses nærmere
Flere interessenter har peget på et ønske om muligheder for klatring. Forslaget åbner for at gøre brug af hallens højde og for at finde særlige løsninger, der får inde- og uderum til at spille sammen.

Forslaget er imidlertid udfordret af, at planlægningen af Tunnelfabrikken er langt fremme, og at det kan blive vanskeligt at få faciliteten indpasset. Forvaltningen vil dog undersøge muligheden nærmere i dialog med NREP og By & Havn.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2021 til indretning af 700-800 m2 af hallen til kulturformål med åbning for borgerne medio 2023.

Parallelt hermed fortsætter samarbejdet med NREP og By og Havn om udvikling af bæredygtige vækst- og madmiljøer og idræt og bevægelse.

Mette Touborg

                                            /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.