32. B-sag: Ansøgning om støtte til Brecht Festival i Lygten (2020-0149392)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om støtte på 100.000 kr. til Brecht Festival i Lygten 2020. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om 100.000 kr. til Brecht Festival i Lygten 2020, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget søges om 100.000 kr. til Brecht Festival i Lygten på Nørrebro i perioden 12. - 18. oktober 2020. Projektet består af 13 musikforestillinger samt visning af 3-4 dokumentarfilm.

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2020.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

/Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Karina Vestergård Madsen og Jens Kjær Christensen anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Der blev begæret afstemning om et forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr.; kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1. 

Et mindretal (Karina Vestergaard Madsen og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget. 

Et flertal (Christopher Røhl Andersen, Karina Bergmann, Flemming Steen Munch, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen og Maria Frej) stemte imod. 

Franciska Rosenkilde undlod at stemme.

Forslaget blev således forkastet.