12. Vesterbrogade 59 – Musikhuset København (2020-0158135)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til den videre proces for Vesterbrogade 59, herunder om der skal udarbejdes et budgetnotat på en planlægningsbevilling til Musikhuset København til forhandlingerne om Budget 2021. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at et budgetnotat på en planlægningsbevilling til Musikhuset København, med tilvalgsscenarie om midlertidig brug i planlægningsfasen, henvises til forhandlingerne om Budget 2021.

Problemstilling

Med godkendelsen af Overførselssagen 2019/2020 i Borgerrepræsentationen den 4. juni 2020 er Vesterbrogade 59 taget af Københavns Kommunes salgsliste over kommunale ejendomme. Salget er sat i bero i resten af 2020, med henblik på at det op mod forhandlingerne om Budget 2021 kan afklares, om ejendommen skal anvendes til kommunale formål.

I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, ligeledes den 4. juni 2020, at anmode Kultur- og Fritidsforvaltningen om snarest muligt at vende tilbage med en indstilling om bygningen Vesterbrogade 59, med udgangspunkt i projektet fra initiativtagerne til Musikhuset København.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 19. maj 2020 en musikplan for København. En af anbefalingerne i musikplanen er, at arbejde på at etablere et eller flere spillesteder for akustisk musik på tværs af genrer.

Løsning

Den bærende idé bag Musikhuset København er at etablere et sted, hvor byens borgere og gæster kan møde den akustiske musik, som den blandt andet udfoldes af mindre ensembler, kammerorkestre, solister, kor og spillemands-konstellationer.

Der skal være et vedvarende fokus på, at en bred palet af forskellige aktiviteter sikrer, at mange forskellige grupper får adgang til huset. Det betyder, at der f.eks. også kan være debatarrangementer, litteraturcafe og folkeoplysende aktiviteter, hvor akustisk musik i større eller mindre grad er et omdrejningspunkt.

Musikhuset København på Vesterbrogade 59 har afsæt i projektet fra initiativtagerne bag ideen. Arbejdet er organiseret med en styregruppe med et rådgivende panel. I gruppen af interessenter indgår både musiske og organisatoriske kompetencer. Visionerne bag Musikhuset er imidlertid bredt forankret i det akustiske musikmiljø. Over 50 organisationer, ensembler og musikere har udtrykt støtte til projektet samt erklæret interesse i at bruge huset. Initiativets Facebookside har mere end 7.000 følgere.

Interessenterne bag projektet ser Vesterbrogade 59 som en attraktiv placering i smukke lokaler med god akustik og central beliggenhed. En arena hvor visionerne bag et musikhus på et internationalt niveau kan realiseres for en, alt andet lige, overkommelig sum.

Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at Musikhuset København organiseres i en forening med et almennyttigt formål.

Vesterbrogade 59 som ramme om Musikhus København
Vesterbrogade 59 er et historisk palæ, som tidligere har dannet rammen om Københavns Museum. Den fredede bygning er opført i klassicistisk stil i 1778 af det Københavnske Skydeselskab. Festsalen er tidligere blevet brugt til offentlige koncerter, hvor bl.a. DR Underholdningsorkestret har optrådt. DR har også transmitteret koncerter fra festsalen. 

Nærværende indstilling har afsæt i fire centrale elementer i arbejdet med Musikhus København:

  • Vedligehold og indretning af bygningen
  • Fondsdialog
  • Driftsudgifter og brug af ejendommen
  • Midlertidig brug i planlægningsfasen - tilvalgsscenarie 

Vedligehold og indretning af bygningen
Vesterbrogade 59 rummer ca. 3.700 m2 fordelt på kælder og en række forskudte etager. Da ejendommen gennem flere år har været planlagt solgt, har der kun været anvendt mindre summer på løbende vedligehold. Derfor er klimaskærmen og de tekniske installationer alle af ældre dato, ligesom det generelle vedligehold af bygningen har været minimalt.

Dialogen med interessenterne har taget afsæt i, at huset i videst muligt omfang skal kunne tages i brug, som det er. Samtidig er det nødvendigt at sikre, at bygningen er indrettet, så den er klar til at huse det liv, bygningen tænkes at danne rammen om.

Skiftet fra museum til en anvendelse som musikhus får konsekvenser for disponeringen af huset. Der er i det foreløbige arbejde taget afsæt i, at udgifterne til istandsættelse og indretning af huset kan opdeles i tre poster (bilag 1):

  • Istandsættelse - lovliggørelse/basisistandsættelse til formålet, herunder vvs, el, ADK, alarm,  handicapadgang og indretning af kontorlokaler - 25-29 mio. kr. 
  • Istandsættelse i øvrigt - herunder f.eks. inventar, facadeistandsættelse m.m. - 29-33 mio. kr. 
  • Tilvalg - Cafe, black box, butik, have og forplads - 7-9 mio. kr.   

Realiseres alle tre poster er de samlede udgifter til istandsættelse og indretning af huset til formålet foreløbigt skønnet til at være i størrelsesordenen 61 til 70 mio. kr.

Det er også muligt at arbejde videre ud fra en forudsætning om, at der afsættes 25-29 mio. kr. til lovliggørelse/basisistandsættelse til formålet.   

Afsættet for budgetnotatet vil være, at der afsættes en planlægningsbevilling på 2,0 mio. kr., hvis der i første omgang skal arbejdes videre med alle tre poster. Ønskes alene en realisering af lovliggørelse til formålet, vil udgifterne til en planlægningsfase være 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til reservationshusleje i første kvartal af 2021. 

Hvis der afsættes midler til en planlægningsfase, skal der udarbejdes et egentligt byggeprogram. Da bygningen er fredet, skal der parallelt hermed være en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om udfordringer og muligheder i projektet. Samtidig skal der ske en videre fondsdialog, hvor det løbende sikres, at projektet tilpasses, så der kan indarbejdes ønsker og forudsætninger fra relevante fonde.

Vælger man at arbejde videre med Vesterbrogade 59 som Musikhuset København, vil der også skulle træffes beslutning om en bevilling på finansposterne på 18,32 mio. kr. til frikøb af Vesterbrogade 59 fra salgslisten.

Risiko

Det bemærkes, at anlægsudgifterne baserer sig på en screening samt at anlægsudgifterne først endeligt kan estimeres, når der er gennemført en planfase. Der kan i planfasen, f.eks. i dialogen med fredningsmyndighederne eller i afklaring af præcise brugerønsker, fremkomme forhold, som gør, at anlægsudgifterne vil være højere end her angivet.

Fondsdialog
Kultur- og Fritidsforvaltningen har henvendt sig til en større, dansk fond for at undersøge mulighederne for et samarbejde om udvikling og opgradering af Vesterbrogade 59, med henblik på at den bliver et nyt omdrejningspunkt for den akustiske musik i København. Der er igangsat en positiv dialog, men der er ikke givet konkrete økonomiske tilsagn.  

Initiativtagerne bag Musikhuset København er parallelt hermed i dialog med flere fonde. Også de er blevet mødt med positiv interesse med besked om, at nærmere konkretisering af projektet er nødvendigt, før der kan tages konkret stilling til eventuel medfinansiering. Lokale- og Anlægsfonden har i den sammenhæng givet tilsagn om at bidrage med sparring og rådgivning i en udviklingsfase.

For at understøtte en videre dialog med fondene, kan en eventuel planlægningsbevilling suppleres med en hensigtserklæring i Budget 2021 om, at såfremt det lykkes at få fondsfinansiering til mindst halvdelen af istandsættelsen af ejendommen, vil Borgerrepræsentationen søge at afsætte maksimalt den resterende halvdel i senere budgetforhandlinger eller overførselssager. Erfaringen er, at fondene generelt er tilbageholdende i forhold til finansiering af kommunale projekter, hvis kommunen ikke selv har afsat midler til formålet.

Driftsudgifter og brug af ejendommen

De samlede driftsudgifter er foreløbelig skønnet til 3-4 mio. kr.

Interessenterne har fremlagt et foreløbigt budget, der hviler på en forudsætning om et årligt kommunalt tilskud på 1-1,5 mio. kr., når bygningen er ombygget. Herudover finansieres de løbende driftsudgifter gennem medlemskab af foreninger, forskellige udadvendte aktiviteter og projektstøtteordninger.

Interessenterne arbejder med Musikhuset København med afsæt i, at de får Vesterbrogade 59 stillet til rådighed med huslejefritagelse, hvilket svarer til et yderligere årligt kommunalt tilskud i størrelsesordenen 2 mio. kr.

Afsættet er indtil videre, at Kultur- og Fritidsudvalget giver forvaltningen bemyndigelse til at indgå standardlejeaftale med budgetkompensation med henblik på at stille ejendommen til rådighed for lovlige kommunale aktiviteter med huslejefritagelse gennem en brugsaftale. Interessenterne vil selv skulle finansiere de udgifter, som forvaltningen ikke budgetkompenseres for, hverunder f.eks. el, vand og varme, administrationsbidrag samt indvendigt vedligehold. 

Midlertidig ibrugtagning i planlægningsfasen - tilvalgsscenarie

Interessenterne bag projektet ser en fordel i at ibrugtage huset og således igangsætte koncertvirksomhed snarest muligt, da dette vil bidrage til at tydeliggøre behov og yderligere udviklingsmuligheder til gavn for et videre arbejde med Musikhuset København. 

Ønsker man at understøtte denne ambition, kan der afsættes 250.000 kr. til aktiviteter i huset i perioden fra 1. januar 2021 og frem til vedtagelsen af Overførselssagen 2020/2021. Sigtet hermed er, at foreningen kan gennemføre 8 til 12 koncerter fordelt over flere events/weekender, vise huset ved offentlige fremvisninger og informere bredere om status og videre proces (bilag 2).

På den længere bane arbejdes der med, at det bliver et element i den indledende del af planlægningsfasen at kortlægge mulighederne for, at åbne huset i videst muligt omfang for brugerne i den periode, hvor detailplanlægningen pågår, herunder myndighedsdialog m.m.

Erfaringerne fra andre projekter viser imidlertid, at det er både fordyrende og uhensigtsmæssigt for brugerne at være i huset, mens istandsættelsen og ombygningen pågår. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i videst muligt omfang søge at hjælpe med alternative lokaler under en ombygningsfase.

Tidsplan
Afsættes der en planlægningsbevilling i Budget 2021 vil en anlægsbevilling kunne indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020/2021. Der vil også blive fremlagt en mere detaljeret tidsplan for realiseringen af projektet. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et budgetnotat på en planlægningsbevilling til forhandlingerne om Budget 2021.

 

Mette Touborg

                                            /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med sagen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser.

Karina Bergmann kunne ikke bakke op om indstillingen og ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Det Konservative Folkeparti ønsker at tilkendegive, at vi tager et budgetnotat med Menighedsrådets projekt for Vesterbrogade 59 med til forhandlingerne."