25. Halvårlig status på halinspektørordningen og halinspektørordning i Vanløsehallerne (2020-0129015)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på halinspektørernes arbejde og skal samtidig tage stilling til halinspektørordningen i Vanløsehallerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender nedenstående halvårsstatus for halinspektørernes
  arbejde,
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udbuddet af halinspektørordningen i Vanløsehallerne ændres til en ordning med ansættelser svarende til de tre øvrige idrætsanlæg, og
 3. at Kultur- og Fritidsudvalget for at finansiere en kommunal halinspektørordning i Vanløsehallerne godkender, at åbningstiderne i Bellahøjhallerne, Ryparkens Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark og Vanløsehallerne reduceres i tidsrummet kl. 7-8 og kl. 22-23 lørdag og søndag.

Problemstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. december 2019 blev det besluttet at genindføre
halinspektører i Bellahøjhallerne, Ryparkens Idrætsanlæg og Sundby Idrætspark pr. 1. januar
2020, mens aftalen vedr. Vanløsehallerne skulle sendes i udbud. Udvalget besluttede derudover, at
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde en halvårlig status på halinspektørernes arbejde,
samt brugernes oplevelse af tryghed på alle idrætsanlæg.

På sit møde den 16. juni 2020 udsatte Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen om halvårlig status på halinspektørernes arbejde og status på udbud af halinspektørordningen i Vanløsehallerne til den 13. august 2020. Nærværende indstilling erstatter den oprindelige indstilling, idet indstillingen er udbygget i forhold til den udsatte sag. 

Løsning

På grund af den korte tidsfrist for rekruttering og forberedelse af udbud, varetog Ejendomsdrift &
Service i samarbejde med Rådhusvagten halinspektøropgaven på alle fire anlæg fra den 1. januar
2020, og indtil de nye ansatte kunne starte. Den 1. februar 2020 blev de første halinspektører ansat i Sundby Idrætspark og i Bellahøjhallerne. Den 1. marts blev de sidste halinspektører ansat
på Ryparkens Idrætsanlæg. Med mindre variationer fra anlæg til anlæg har normen været to
fuldtidsansatte i kombination med en til to deltids- eller timelønsansatte pr. idrætsanlæg.

I Vanløsehallerne har man for nuværende indgået midlertidige ansættelser indenfor rammerne af halinspektørordningen. Ansættelserne i Vanløse løber frem til 30. september 2020.

Status på halinspektørordningen

Efter ansættelsen af halinspektører pr. den 1. januar 2020 er der indrapporteret tre episoder med
utryghedsskabende adfærd i Bellahøjhallerne, to episoder i Ryparken Idrætsanlæg, fem episoder i
Sundby Idrætspark og en episode i Vanløsehallerne. Hertil kommer tre tilfælde med mindre
hærværk på Ryparkens Idrætsanlæg og tre tilfælde med hærværk i Sundby Idrætspark. I perioden fra 1. januar til udgangen af maj måned er der således i alt indberettet 17 tilfælde af utryghedsskabende adfærd og mindre hærværk på de fire idrætsanlæg med halinspektører. I to af de utryghedsskabende situationer har politiet været tilkaldt. 

Fra de fire lokale enheder er tilbagemeldingen, at halinspektørordningen, i den korte tid den har virket, har været en succes, primært fordi der har været personale til stede til at håndtere eventuelle episoder og hændelser. Vurderingen er, at man med halinspektørordningen ikke nødvendigvis fjerner antallet af utryghedsskabende episoder, men at man skærmer brugerne og kan undgå, at situationer udvikler sig. Med forbehold for den særlige situation med nedlukningen grundet COVID-19 midt i perioden, er det således forvaltningens vurdering, at de ansatte halinspektører har sikret en større grad af tryghed for brugerne. 

De fire idrætsanlæg har været lukket ned for foreningsaktiviteter siden den 13. marts og har kun været åbne for skoleaktiviteter i dagtimerne i den sidste del af perioden. 

COVID-19 har også betydet, at det planlagte fælleskursus for alle ansatte under halinspektørordningen er udskudt til efteråret 2020. Kurset skal blandt andet styrke de ansattes kompetencer inden for konflikthåndtering og samarbejde med foreningslivet og lokalområdet.

COVID-19 har slutteligt betydet, at den planlagte tryghedsscreening af idrætshaller med
halinspektører og selvbetjente idrætshaller ikke har givet mening at gennemføre, da der ikke har
været foreninger og brugere på anlæggene. Undersøgelsen, der tager udgangspunkt i brugernes
og lokalområdets oplevelse af tryghed på de lokale idrætsfaciliteter, gennemføres i stedet i
efteråret 2020 og forelægges derefter udvalget. Undersøgelsen vil omfatte både kvantitative og
kvalitative data – herunder interview med brugerbestyrelserne/foreningerne på de enkelte anlæg.

Udbud af halinspektøropgaven

I Vanløsehallerne har halinspektøropgaven siden 2011 været varetaget af caféforpagteren på
stedet. Foreningerne i Vanløsehallerne har været tilfredse med ordningen. Derfor blev der truffet beslutning om at søge de to opgaver udbudt sideløbende eller sammen med henblik på at finde en tilbudsgiver, der kan varetage begge opgaver. 

En nærmere juridisk gennemgang af forudsætningerne for et udbud af halinspektøropgaven i Vanløsehallerne viser dog, at der er flere udfordringer forbundet med et udbud, herunder:

 • at Københavns Kommune har indgået en forpligtende rammeaftale på vagtmandsområdet, som ikke kan fraviges,
 • at et samlet udbud af café og vagtmandsaftale kan synes kun at kunne varetages af den
  nuværende forpagter og derfor kan være i strid med de generelle udbudsretlige principper om
  gennemsigtighed og ligebehandling af bydende, og
 • at de i det besluttede forslag afsatte 840 t. kr. til udbud af halinspektøropgaven i
  Vanløsehallerne efter det oplyste ikke er tilstrækkeligt til den fastsatte åbningstid.

På den baggrund anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen, at den tidligere beslutning om udbud af Vanløsehallerne ændres til, at bemandingen organiseres svarende til de tre øvrige idrætshaller med halinspektører, og at cafeen fortsætter på de gældende vilkår. Forpagtningen af cafedriften i Vanløse er ikke udløbsbetinget og af ældre dato, men kan af begge parter opsiges med et års varsel eller efter fælles forståelse.

Hvis Vanløsehallerne inden for den eksisterende økonomiske ramme skal bemandes som de tre
andre anlæg, vil det indebære, at indsatsen på de tre andre anlæg og det tværgående arbejde med
fælles uddannelse og erfaringsudveksling nedjusteres tilsvarende. Udover en mindre nedjustering af det tværgående arbejde, vil den fornødne finansiering kunne findes ved at nedjustere åbningstiderne i ydertimerne på alle fire anlæg. Da der på ingen af anlæggene hverken er foreningsaktiviteter eller andre faste brugergrupper i tidsrummet kl. 7-8 og kl. 22-23 i weekenderne, foreslås disse åbningstider ophævet. 

Som alternativ til en kommunal ordning i Vanløsehallerne kan det afsøges, om en fremtidig bemanding af Vanløsehallerne kan sikres via en partnerskabsaftale med foreningerne på stedet, som så ville skulle påtage sig en værtsskabsrolle. Værtsskabsrollen skal dog klart adskille sig fra de definerede vagtmandsopgaver, hvorfor det vil være svært at leve op til samme standard som på de øvrige anlæg. Foreninger, som opnår tilskud, vil desuden være underlagt udbudsloven ved eventuel anvendelse af underleverandører til vagtmandsopgaver. Vælges en partnerskabsmodel, vil forvaltningen skulle løfte flere opgaver, hvilket dog vurderes at kunne klares inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Økonomi

Indstilingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med Vanløsehallerne i henhold til Kultur- og
Fritidsudvalgets beslutning.

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en status for halinspektørordningen og trygheden på
idrætsanlæg med og uden halinspektører inden udgangen af 2020.

 

Mette Touborg
/Thomas Bach

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Sagen blev taget af dagsordenen ved mødets start.