14. Udmøntning af Festivalpuljen 2021 (2020-0061405)

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle ansøgninger til Festivalpuljen 2021. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Festivalpuljen 2021, der skal imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 16. juni 2020:

Jesper Garde Kongshaug fra Lysfestivalen havde inden punktets behandling foretræde for udvalget om sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen. Samtlige medlemmer tilsluttede sig et forslag om, at sagen afgøres ved skriftlig votering i uge 26.

Den skriftlige votering blev imidlertid aflyst, og sagen blev dermed udsat til næstkommende udvalgsmøde.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal, med udgangspunkt i Festivalpuljens retningslinjer og økonomiske råderum, tage stilling til en prioritering af 35 indkomne ansøgninger til Festivalpuljen 2021.

Der er herudover modtaget to ansøgninger efter ansøgningsfristen til henholdsvis Copenhagen Carnival 2021 og Copenhagen Pride 2021. Cph Carnival vil sende opdateret ansøgning til fristen den 1. oktober 2020. Forvaltningen har oplyst Copenhagen Pride om, at ansøgningen behandles i forbindelse med næste udmøntning.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en del ansøgere har oplyst, at de grundet den nuværende COVID 19-situation endnu ikke har fået afklaret, hvilke økonomiske konsekvenser dette års aflysninger har haft, ligesom det heller ikke er afklaret, om eventuelle aflyste programmer i 2020 skal rykkes til 2021. De vil derfor vente med ansøge puljen til den næste frist 1. oktober 2020.

Løsning

Med Festivalpuljen ønsker Københavns Kommune at støtte større kultur- og idrætsbegivenheder i byen, da disse er med til at gøre København til en attraktiv storby for både borgere og besøgende. Både større og mindre festivaler og events giver unikke oplevelser og skaber platforme, hvor kunsten, kulturen og idrætten kan opleves.

Kriterier

Kultur- og Fritidsudvalget skal vægte ansøgningerne ud fra følgende ni kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Kvalitet og originalitet – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt.
  • Relevans for København, byens borgere og besøgende – at indhold, form og formidling afspejler byens profil og særkende.
  • Samarbejde med andre aktører/institutioner, gerne i form af konsortier eller samproduktion, med henblik på at styrke begivenhedernes profil og udnytte de kunstneriske og økonomiske ressourcer bedst muligt.
  • Eksperimenterende indhold, form eller formidling.
  • Aktivering - Store kultur- og idrætsevents skal inddrage foreningslivet i planlægning og afvikling af events og sideevents.  
  • Mangfoldighed i bred forstand i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere forskellige og nye målgrupper.
  • Tidsmæssig og geografisk spredning af events og festivaler over hele kalenderåret og hele byen, herunder fokus på nye byrum samt bydele under udvikling eller bydele, hvor kulturbegivenheder kan løfte øvrige politiske dagsordener i forhold til eksempelvis børn og unge eller international branding af København.
  • Udvikling og fornyelse - Tilbagevendende festivaler og events skal dokumentere evne og vilje til fornyelse samt faglig, publikumsmæssig og økonomisk udvikling.
  • Bæredygtighed - Festivaler, der tematiserer bæredygtighed og/eller arbejder bæredygtigt i produktion og afvikling af festivalen fx med udgangspunkt i FNs verdensmål. De københavnske festivaler bør afspejle byens ønsker om bæredygtig produktion af kulturbegivenheder, have konkrete målsætninger om bæredygtighed og gerne medvirke i den fælles debat om et bæredygtigt samfund.

Ansøgninger og rådighedsbeløb ved 1. udmøntning af Festivalpuljen 2021

I Budget 2020 blev der afsat 18 mio. kr. til videreførelse af Festivalpuljen i 2021.

Der er indkommet 35 ansøgninger til Festivalpuljen 2021 til fristen den 1. maj 2020 (bilag 1 og 3A - 3F).

I alt søges der om 20.612.488 kr. til festivaler og events i 2021.
Der er i alt 18.342.000 kr. til rådighed ved 1. udmøntning af Festivalpuljen 2021 (bilag 2). 

Eventvurderinger

Ved idrætsbegivenheder, hvor der ansøges om mere end 1 mio. kr., skal der udarbejdes eventvurderinger. Forvaltningen har derfor udarbejdet eventvurdering på Copenhagen Games (bilag 4).

Økonomi

Der anvises kassemæssig dækning fra Festivalpuljen på IM 3.35.64.1

Videre proces

For de ansøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Der vil blive meddelt afslag til de øvrige ansøgere.

 

Mette Touborg  

                                  /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Der blev begæret afstemning om forslaget om, at Distortion bevilges 1.710 t.kr. i 2021.

Et flertal (Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Christopher Røhl Andersen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild og Maria Frej) stemte for forslaget.

Et mindretal (Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen og Flemming Steen Munch) stemte imod.

Karina Bergmann undlod at stemme. 

Forslaget blev således godkendt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede herefter følgende udmøntning af Festivalpuljen 2021:  

Copenhagen Summer Festival     125 t.kr. 

Copenhell     175 t.kr.

Distortion 1.710 t.kr. 

JOURNEY     300 t.kr.

KLANG Festival     300 t.kr.

NJORD New Nordic Biennale         50 t.kr.

Relevance     50 t.kr.

STRØM Festival     950 t.kr.

Art Week Copenhagen     440 t.kr.

Chart     600 t.kr.

Copenhagen Photo Festival     600 t.kr. 

Copenhagen Circus Arts Festival   100 t.kr.

Copenhagen International Dance Festival   100 t.kr.

Copenhagen Opera Festival   600 t.kr. 

CPH Stage 1.000 t.kr.

Spring Festival   100 t.kr.

Copenhagen Jewish Film Festival   150 t.kr.

Copenhagen Short Film Festival     50 t.kr. 

Fonden de Københavnske Filmfestivaler 2.300 t.kr.

MIX Copenhagen LGBTQ+ Film festival   140 t.kr.

VOID   100 t.kr.

artFREQ   250 t.kr.

Copenhagen Architecture Festival   500 t.kr.

Copenhagen Cookring & Food Festival 1.000 t.kr. 

Copenhagen Light Festival   600 t.kr.

Golden Days 1.500 t.kr.

Historiske Dage   200 t.kr.

Jødisk Kulturfestival   100 t.kr.

Talk Town   100 t.kr.

Copenhagen Games   750 t.kr.

Europa Cup/Christiansborg rundt   100 t.kr.

Midsummer Viking Challenge   100 t.kr.

Street Festival    50 t.kr. 

I alt     15.190 t.kr. 

 

 

Flemming Steen Munch ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Venstre kan ikke støtte et tilskud til Distortion. Det foreslåede tilskud på 1,7 mio. kr. forekommer helt ude af proportioner i sammenligning med andre ansøgere. Distortion har i alle tidligere år, hvor de har fået tilskud, på ingen måde levet op til de krav, der er stillet m.h.t. støjniveau, nedlukning, oprydning o.m.a. Samtidig er organisationen bag særdeles velpolstret."