24. Driftsstøtte til Jazzhus Montmartre og Loppen (2020-0107657)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til bevilling af en 4-årig driftsstøtte i perioden 2021-2024 til spillestederne Jazzhus Montmartre og Loppen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Jazzhus Montmartre bevilges et årligt tilskud på 1 mio. kr. (2020 p/l) i perioden 2021-2024
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Loppen bevilges et årligt tilskud på 0,96 mio. kr. (2020 p/l) i perioden 2021-2024

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede på sit møde den 30. januar 2020 fire spillesteder til ordningen om regionale spillesteder og reserverede midler hertil. Udvalget anmodede endvidere om at få forelagt en sag om fordeling af de resterende midler på musikområdet, når den endelige udpegning fra Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Musik havde fundet sted.

Der resterer 1,96 mio. kr. (2020 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat til regionale spillesteder. 

I perioden 2017-2020 har Kultur- og Fritidsudvalget støttet en række andre spillesteder ved flerårige driftsaftaler, hvoraf hovedparten af disse aftaler udløber med udgangen af 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på et udvalgsmøde den 16. juni 2020, at der - på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser - skal forelægges en konkret indstilling om sagen på udvalgets møde den 13. august 2020.

Løsning

Musikudvalget afgav på møde den 26. november 2019 et høringssvar, hvori udvalget anbefalede, at spillestederne VEGA, ALICE, Jazzhus Montmartre og Loppen blev indstillet  som regionale spillesteder. 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen på sit møde den 30. januar 2020, og valgte at følge Musikudvalgets anbefaling. VEGA, ALICE, Jazzhus Montmartre og Loppen blev indstillet til den regionale spillestedsordning for perioden 2021-2024, og der blev samtidig reserveret midler hertil.

Udvalget indstillede spillestederne med følgende årlige kommunale tilskud:

Tabel 1

Spillested

kr. (2020 p/l)

VEGA

2.640.000

ALICE

2.100.000

Spillested (Jazzhus Montmartre)

1.000.000

Spillested (Loppen)

960.000)

I alt

6.700.000

Udvalget anmodede endvidere om at få forelagt en sag om fordeling af eventuelt resterende midler på musikområdet, når den endelige udpegning fra Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Musik havde fundet sted den 28. april 2020.

I København opnåede VEGA og ALICE status som regionale spillesteder. Jazzhus Montmartre og Loppen blev ikke udpeget trods indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget. 

Der resterer derfor 1,96 mio. kr. (2020 p/l) årligt i perioden 2021-2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat til regionale spillesteder (Musikarrangementer).

Jazzhus Montmartre og Loppen har efterfølgende indsendt en ansøgning om driftsstøtte i perioden 2021-2024 (Bilag 1 og 2).

Den 27. maj 2020 drøftede Musikudvalget fordelingen af de resterende midler på musikområdet, og afgav i den forbindelse følgende høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget:

De fagudpegede medlemmer af Musikudvalget tilkendegav, at det – ved bevilling af flerårige driftstilskud til spillesteder - principielt er hensigtsmæssigt med en åben ansøgningsproces. Det forudsætter dog, at det samlede budget til fordeling er klarlagt på forhånd. De fagudpegede medlemmer af Musikudvalget tilkendegav endvidere, at hvis der alene er tale om de 1,9 mio. kr., der resterer efter udpegningen af de regionale spillesteder, kunne det være relevant at se på de to spillesteder som både Musikudvalget og KFU pegede på som regionale spillesteder, men som ikke blev udpeget som regionale spillesteder af Statens Projektstøtteudvalg for Musik.

På baggrund af Musikudvalgets høringssvar samt Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere indstilling af regionale spillesteder, indstiller forvaltningen, at de årligt resterende midler på 1,96 mio. kr. fra puljen til de regionale spillesteder anvendes til driftsstøtte til spillestederne Jazzhus Montmartre og Loppen  i perioden 2021-2024. 

Forvaltningen foreslår, at fordelingen af de resterende årlige midler fordeler sig som tidligere besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget den 30. januar 2020 jf. tabel 1. 

Økonomi

Der anvises dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 03.35.63 Musikarrangementer for den årlige udgift på 1,96 mio. kr i perioden 2021-2024.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen, i dialog med henholdsvis spillestedet Jazzhus Montmartre og spillestedet Loppen udarbejde tilskudsaftaler, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

                                               /Merete Evers Dewilde

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 24. september 2020.