8. Konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræs i Emdrupparkens Idrætsanlæg og i Fælledparken (2020-0158123)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om en anlægsbevilling til at konvertere en 11-mands fodboldgræsbane til kunstgræs i Emdrupparkens Idrætsanlæg samt en screeningsbevilling til en kortlægning af mulighederne for at konvertere en 11-mands fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Fælledparken skal henvises til forhandlingerne om Budget 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser en anlægsbevilling til at konvertere en 11-mands fodboldgræsbane til kunstgræs i Emdrupparkens Idrætsanlæg til forhandlingerne om Budget 2021.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser en screeningsbevilling til en kortlægning af mulighederne for at konvertere en 11-mands fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Fælledparken til forhandlingerne om Budget 2021.

Problemstilling

På kultur- og fritidsområdet arbejdes der med en arealplan, i henhold til hvilken der skal etableres kultur- og fritidsfaciliteter i takt med befolkningsudviklingen.

Et af elementerne i arealplanen er en rækkefølgeplan for konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræs. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. maj 2020 en opdateret rækkefølgeplan for konvertering af baner i perioden 2021 til 2050.

Udvalget får hvert år forelagt forslag til, hvor der skal konverteres baner i det pågældende år, med henblik på at finansieringen af konverteringen kan indgå i årets budgetforhandlinger.

Konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræs indgår i rækkefølgeplanen, fordi en fodboldgræsbane alene kan bruges i sommerhalvåret, og kun 3-4 timer dagligt, da græsset ellers slides ned. Til sammenligning kan en kunstgræsbane bruges året og døgnet rundt. Konvertering af græsbaner til kunstgræs medfører derfor en markant kapacitetsforøgelse.

Løsning

Ifølge rækkefølgeplanen for konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræsbaner skal der i 2021 konverteres 11-mands boldbaner i Bispebjerg og på Østerbro.

Der er fundet mulige placeringer i Emdrupparkens Idrætsanlæg og i Fælledparken. Begge anlæg er placeret i områder med stor efterspørgsel på banetider.

Emdruparkens Idrætsanlæg (8,5 mio. kr. til konvertering)

I Emdrupparkens Idrætsanlæg er der i dag to 11-mands græsbaner, en 7-mands græsbane, en 7-mands kunstgræsbane og et par mindre græsbaner. Idrætsanlægget benyttes bl.a. af KFUMs Boldklub og Nørrebro Boldklub.

Ifølge Byggeri Københavns standardbevillinger kan en nyetablering af en standard 11-mands kunstgræsbane på en græsbane realiseres for 7,64 mio. kr. Såfremt banen skal etableres med alternativt infill, koster det 9,17 mio. kr. Der er her taget afsæt i, at der etableres en bane med lysanlæg, men uden hegn.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 30. januar 2020 under punktet ’Det miljømæssige aspekt på kunstgræsbaner’, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med udskiftning eller anlæg af nye kunstgræsbaner tester alternative former for infill. Markedet for kunstgræsbaner er i rivende udvikling, og Kultur- og Fritidsforvaltningen følger udviklingen tæt. Der arbejdes løbende på at være opdateret på den nyeste viden og fakta om kunstgræsbaner, miljø og bæredygtighed, så Københavns Kommune kan anlægge og renovere kunstgræsbaner så bæredygtigt som muligt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen omkring konverteringen af en græsbane til kunstgræs i Emdrupparkens Idrætsanlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer umiddelbart, at der godt kan anlægges en kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg. Området er omfattet af åbeskyttelseslinjer, og der skal dispenseres fra disse ved etablering af lysanlæg.

Tidsplan

Hvis der i Budget 2021 afsættes anlægsmidler til projektet, vil kunstgræsbanen åbne i slutningen af 2021.  

Fælledparken (0,2 mio. kr. til en screening)

I Fælledparken er der i dag en lang række 11-, 7- og 5-mands græsbaner samt en enkelt 11-mands kunstgræsbane. Boldbanerne i Fælledparken bruges bl.a. af Boldklubben Skjold, Østerbro Idræts-Forening og Boldklubben Viktoria. Efterspørgslen efter banetider i Fælledparken er høj - særligt i vinterhalvåret, hvor græsbaner ikke kan benyttes.  

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der skal anvendes 0,2 mio. kr. til en screening af mulighederne for at etablere en kunstgræsbane i Fælledparken, som kan indgå i et ansøgningsmateriale med henblik på dialog med fredningsmyndighederne om mulighederne for at dispensere fra fredningen. Derudover skal screeningen afdække eventuelle yngle- og rastesteder for flagermus, da disse har betydning for, om der kan etableres lys på banen. Der skal både søges om dispensation for etablering af lysanlæg og kunstgræs.

Som udgangspunkt er Fælledparken en park. Københavns Kommunen har dog mulighed for at disponere arealer til sportsformål. Konvertering fra græs til kunstgræs vil være et punkt, som Fredningsnævnet og de høringsberettigede vil have fokus på. Den eksisterende kunstgræsbane i Fælledparken var tidligere en grusbane. 

Fredningen giver kommunen mulighed for at afgøre belysning i parken, men kun, hvis det ikke ændrer parkens karakter. Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering er, at belysning af en kunstgræsbane kan være så omfattende og synlig, at det vil ændre parkens karakter, hvorfor der skal søges om dispensation fra fredningen til sådan belysning.

I screeningsfasen for skybrudsprojektet i Fælledparken skal det afdækkes, om etablering af en kunstgræsbane kan kobles sammen med skybrudsprojektet. Etableringen af skybrudsprojektet går i gang i 2022. Hvis kunstgræsbanen kan etableres i forbindelse med skybrudsprojektet, vil det formentlig nedsætte prisen på etableringen af kunstgræsbanen.

Tidsplan

Hvis der i Budget 2021 afsættes midler til en screeningsbevilling, søges der i forbindelse med Overførselssagen 2020/2021 midler til en planlægningsbevilling. Midlerne til at anlægge banen vil indgå i forhandlingerne om Budget 2022 og banen vil, hvis der her afsættes midler, åbne i slutningen af 2022.

Dialog med interessenterne

Placeringen i Emdrupparkens Idrætsanlæg og i Fælledparken er afstemt med DBU København. I den videre proces vil brugerne af banerne, lokaludvalg og andre relevante interessenter blive inddraget, så banerne i størst muligt omfang indfrier brugernes ønsker og behov.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil der blive udarbejdet et budgetnotat på en anlægsbevilling til at konvertere en græsbaner til kunstgræsbaner i Emdrupparkens Idrætsanlæg og en screeningsbevilling til en kortlægning af mulighederne for at konvertere en 11-mandsbane i Fælledparken til forhandlingerne om Budget 2021. 

 

Mette Touborg

  /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 1. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalget kunne ikke godkende indstillingens 2. at-punkt, og anmodede om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i stedet for arbejder videre med at undersøge mulighederne i forhold til dels Institut for Idræt, dels Ryparken. Kultur- og Fritidsudvalget vender på et senere tidspunkt tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget herom.