Modersmålsundervisning

Børn i 0-9. klasse, med et andet modersmål end dansk, kan modtage modersmålsundervisning i Københavns Kommune

Vi tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede børn, der bor i Københavns Kommune og børn der har bopæl i andre kommuner. Barnet kan kun modtage modersmålsundervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet. Læs mere på Modermålsskolens hjemmeside mms.aula.dk

For information in english look below.

Tilmelding for børn der bor i Københavns Kommune

Du skal kontakte skoleadministrationen på den skole dit barn er indskrevet. Skoleadministrationen registrerer, at dit barn skal modtage modersmålsundervisning og du vil derefter modtage et tilmeldingsbrev i e-Boks, med et link til en hjemmeside, hvor du skal acceptere tilbuddet om modersmålsundervisning. Hvis du ikke har e-Boks, vil du modtage et tilmeldingsbrev med posten.

Modersmålslæreren vil derefter kontakte dig om undervisningssted, lokale og undervisningstidspunkt for det hold dit barn er tilmeldt.

Hvis dit barn går i privatskole, og ikke i folkeskole, og har bopæl i København, skal du kontakte Modersmålsskolen på mms@kk.dk

Tilmelding for børn der bor uden for Københavns Kommune (Skoleåret 2021/22)

Du skal udfylde tilmeldingsblanket for børn med bopæl uden for København Kommune, som skal indeholde:

  • Underskrift af forældre
  • Betalingstilsagn fra bopælskommunen

Bopælskommunen skal sende den udfyldte tilmeldingsblanket til mms@kk.dk digitalt via SEPO løsningen i Outlook (Sikker digital post).

In English

We offer native language teaching to bilingual children living in Copenhagen and bilingual children residing in other municipalities. Your child can receive native language teaching in only one language that he/she speaks actively at home.

Registrations for children with residence in Copenhagen

You must contact the school administration at the school your child attends. The school administration will registrate that your child should receive native language teaching, and then you will receive a registration letter in e-Boks, with a link to a website where you must accept the offer of native lanugage teaching. If you don´t have e-Boks, you will receive a registration letter by mail.

The native language teacher will then contact you about the location and time of teaching for the course your child is enrolled.

If your child is enrolled into a private school, not a public shool, and have residence in Copenhagen, you must contact Modersmålsskolen at mms@kk.dk.

Registration for children with residence outside of Copenhagen (The Schoolyear 2021/22)

You must fill out The registration formular for children with residence outside of Copenhagen Municipality, which must include:

  • Signature of parents
  • Payment confirmation from the municipality of residence

The residence municipality must send the completed registration form to mms@kk.dk by SEPO in Outlook (Secure digital post).​

 

Kontakt