Ansøgning om Københavns Kommunes genopretningspulje

Nu har du mulighed for at søge om tilskud fra Københavns Kommunes genopretningspulje til understøttelse af et corona-trængt erhvervsliv.

Københavns Kommune har med Overførselssagen 2020 – 2021 besluttet at etablere en genopretningspulje i 2021 på 10 mio. kr. Puljen har specifikt til formål at støtte aktiviteter, der kan bidrage til en generel genopretning af det københavnske erhvervsliv oven på COVID19-krisen.

Information om ansøgning

Midlerne i genopretningspuljen bliver uddelt på baggrund af konkret ansøgning om støtte i henhold til formålet. Tildeling af midler fra puljen kan ske til såvel virksomheder som erhvervs-, kultur- og interesseorganisationer m.v. Genopretningspuljen udmøntes af Københavns Kommunes Økonomiudvalg, og midler fra denne ansøgningsrunde forventes udmøntet på et møde i udvalget den 15. juni 2021.
Der er en beløbsgrænse for ansøgning af støtte fra genopretningspuljen. Beløbsgrænsen ligger inden for intervallet 0,1 – 1,4 mio. kr. Udmøntning af støtte forudsætter herudover overholdelse af relevant formalia m.v. relateret til EU’s statsstøtteregler.

Frist for ansøgning er onsdag den 26. maj 2021 kl. 12.00.

Sådan ansøger du om støtte fra genopretningspuljen

 1. Klik på ovenstående link og download ansøgningsskema og tro og love-erklæring.
 2. Udfyld ansøgningsskemaet og udarbejd en projektbeskrivelse for de aktiviteter, du ønsker støtte til på baggrund af de formkrav til projektbeskrivelsen, der er oplistet i ansøgningsskemaet.
 3. Send herefter ansøgningsskema, projektbeskrivelse, inkl. budget, samt tro og love-erklæring til mailadressen genopretningspuljen@kk.dk
 4. Ansøgningen skal være Københavns Kommune i hænde senest onsdag den 26. maj 2021, kl. 12.00.

Alle ansøgninger bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside under Dagsordener og referater for møder i Økonomiudvalget forud for udvalgets behandling af ansøgningerne. Eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende skal derfor gerne være afklaret af ansøger forud for indsendelse af ansøgningen.

Bemærk: Undlad at fremsende fortrolige eller følsomme personoplysninger i din ansøgning. Læs mere om hvad der udgør personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside her: Hvad er personoplysninger? (datatilsynet.dk)

Hvilke aktiviteter kan du søge støtte til? 

Der kan gives støtte til konkrete aktiviteter:  

 • der kan hjælpe de udfordringer, som det københavnske erhvervsliv generelt står med som konsekvens af COVID19-krisen
 • der er med til at skabe øget og nyskabende opmærksomhed på de mange ydelser og tilbud, det københavnske erhvervsliv bidrager med og tilbyder byens borgere og turister 
 • der kan være med til at genetablere og skabe fremgang i tilstrømningen af internationale og nationale turister til København. Her særligt med fokus på aktiviteter, der kan skabe fremgang i omsætningen og øget efterspørgsel på fx overnatninger og på de øvrige varer og serviceydelser ift. detail- og oplevelsesøkonomi, som det københavnske erhvervsliv samlet set tilbyder.

De aktiviteter, der søges om midler til, skal geografisk relatere sig til Københavns Kommune, og skal være tilgængelige for en bred kreds af kommunens borgere og/eller virksomheder. Aktiviteterne må ikke være konkurrenceforvridende, og der ydes ikke direkte eller indirekte finansiel støtte til enkeltvirksomheders/-aktørers egen profitskabelse.

Kriterier for udmøntning af puljen

 • Ved udmøntning af puljen vil aktiviteter, der samlet set forventes at kunne bidrage mest positivt til erhvervslivets værdiskabelse (økonomisk effekt og gevinst), blive prioriteret.
 • Midlerne fra puljen kan kun udmøntes til aktiviteter, der relaterer sig til, hvordan københavnske virksomheder eller erhverv/brancher kan hjælpes ud af COVID19-krisen.
 • Ved udmøntning af puljen vil det blive tillagt positiv vægt, hvis flere virksomheder søger samlet eller indgår som samarbejdspartnere i ansøgningen.
 • Ved udmøntning af puljen vil der blive lagt vægt på, at den aktivitet, der ansøges om støtte til, er klart defineret. (det kunne fx være gennemførelse af en markedsføringskampagne i et samarbejde mellem hoteller/restauranter, kulturinstitutioner, turismeorganisationer m.fl. i relation til tiltrækning af turister eller fx et samarbejde mellem Københavns Kommunes lokaludvalg og lokale handelsstandsforeninger om gennemførelse af mindre kvarterfestivaler og andre festlige arrangementer, hvor flere forskellige typer af virksomheder og organisationer kan inddrages og drage nytte af støtten m.v.)
 • Ved udmøntning af puljen vil der blive lagt vægt på, at der fortrinsvis ydes støtte til nye aktiviteter, og at der kun i begrænset omfang ydes støtte til aktiviteter, der allerede i forvejen er delvist finansieret af kommunale midler.
 • Der kan ikke gives støtte til allerede gennemførte aktiviteter.

Formalia vedrørende ansøgning

 • Ansøgningen skal vedrøre et øremærket tilskud til (en) aktivitet(er), der afholdes i 2021.
 • I ansøgningen skal redegøres for aktivitetens formål og målgruppe.
 • Ansøgningen skal indeholde relevant information om aktivitetens forventede effekt og positive følgevirkninger iht. formålet.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om tidspunkt for og varighed af den aktivitet, der søges om støtte til.
 • Ansøgningen skal indeholde et realistisk budget for gennemførelsen af den aktivitet, der søges om støtte til, indeholdende både forventede udgifter og eventuelle estimerede indtægter direkte relateret til aktiviteten.
 • Hvis aktiviteten er betinget af medfinansiering fra andre aktører, skal ansøgningen vedlægges tilsagn herom fra den pågældende aktør.

Formelle krav ved samarbejde med Københavns Kommune

Ved tildeling af støtte fra Københavns Kommune, herunder også erhvervsstøtte fra genopretningspuljen, gælder de af kommunen vedtagne retningslinjer for at modtage kommunal støtte. De udgør en forudsætning for, hvorvidt en virksomhed, en erhvervs-, kultur-, en interesseorganisation eller øvrige interessenter m.v. kan modtage kommunal støtte. Det vedrører bl.a.:

 • Sociale klausuler – indgår i videst muligt omfang ved støtte fra Københavns Kommune til aktiviteter og institutioner. Du kan læse mere om Københavns Kommunes sociale klausuler her.
 • Arbejdsklausul - indgår i videst muligt omfang ved støtte fra Københavns Kommune til aktiviteter og institutioner. Du kan læse mere om Københavns Kommunes arbejdsklausul her.
 • Hæderlighedskrav – ved ansøgning til genopretningspuljen skal medsendes en tro og love-erklæring.
 • Specifikt på området for erhvervsstøtte skal det bemærkes, at der kun kan ydes støtte til aktiviteter, der falder inden for rammerne af de kommunale støttemuligheder i hhv. lov om erhvervsfremme og i de uskrevne retsgrundsætninger relateret til kommunalfuldmagten.

 

Kontakt

Genopretningspuljen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen