Ansøgning om tilskud fra Københavns Kommunes genopretningspulje

Nu har du mulighed for at søge om tilskud fra Københavns Kommunes genopretningspulje til understøttelse af et corona-trængt erhvervsliv.

Københavns Kommune har i 2021 etableret en genopretningspulje i 2021 på 10 mio. kr. Puljen har specifikt til formål at støtte aktiviteter, der kan bidrage til en generel genopretning af det københavnske erhvervsliv oven på coronakrisen. Tidligere er 7,1 mio. kr. blevet udmøntet i en 1. ansøgningsrunde, og nu skal de resterende puljemidler på 2,9 mio. kr. udmøntes i en 2. ansøgningsrunde.

Information om ansøgning

For at få mulighed for at få tildelt midler fra genopretningspuljen skal der udarbejdes en konkret ansøgning om støtte inden for rammerne af puljens formål. Tildeling af midler fra puljen kan ske til såvel virksomheder som erhvervs-, kultur- og interesseorganisationer m.v. Genopretningspuljen udmøntes af Københavns Kommunes Økonomiudvalg, og midler fra 2. ansøgningsrunde forventes udmøntet på et møde i udvalget den 26. oktober 2021.

Der er en beløbsgrænse for ansøgning af støtte fra genopretningspuljen. Beløbsgrænsen ligger inden for intervallet 0,1 – 1,4 mio. kr. Udmøntning af støtte forudsætter herudover overholdelse af relevant formalia m.v. relateret til EU’s statsstøtteregler.

Frist for ansøgning er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.

Sådan ansøger du om støtte fra genopretningspuljen

 1. Klik på ovenstående link og download ansøgningsskema og tro og love-erklæring.
 2. Udfyld ansøgningsskemaet og udarbejd en projektbeskrivelse for de aktiviteter, du ønsker støtte til på baggrund af de formkrav til projektbeskrivelsen, der er oplistet i ansøgningsskemaet. Send herefter ansøgningsskema, projektbeskrivelse, inkl. budget, samt tro og love-erklæring til mailadressen genopretningspuljen@kk.dk Når du har indsendt din ansøgning, vil der blive udsendt en automatisk kvittering for modtagelse af ansøgningen. Ansøgningen vil herefter blive behandlet. Vær meget opmærksom på om du modtager den automatiske kvittering, hvis ikke du modtager en automatisk kvittering, så følg vejledning beskrevet nedenfor under overskriften Ofte stilledes spørgsmål – Hvad sker der, efter at jeg har sendt ansøgningen.
 3. Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommune senest fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00..

Alle ansøgninger bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside under Dagsordener og referater for møder i Økonomiudvalget forud for udvalgets behandling af ansøgningerne. Eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende skal derfor gerne være afklaret af ansøger forud for indsendelse af ansøgningen.

Bemærk: Undlad at fremsende fortrolige eller følsomme personoplysninger i din ansøgning. Læs mere om hvad der udgør personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Hvilke aktiviteter kan du søge om støtte til? 

Der kan gives støtte til konkrete aktiviteter:  

 • der kan afhjælpe de udfordringer, som det københavnske erhvervsliv generelt står med som konsekvens af coronakrisen,
 • der er med til at skabe øget og nyskabende opmærksomhed på de mange ydelser og tilbud, det københavnske erhvervsliv bidrager med og tilbyder byens borgere og turister,
 • der kan være med til at genetablere og skabe fremgang i tilstrømningen af internationale og nationale turister til København. Her særligt med fokus på aktiviteter, der kan skabe fremgang i omsætningen og øget efterspørgsel på fx overnatninger og på de øvrige varer og serviceydelser ift. detail- og oplevelsesøkonomi, som det københavnske erhvervsliv samlet set tilbyder.

De aktiviteter, der søges om støtte til, skal geografisk relatere sig til Københavns Kommune, og skal være tilgængelige for en bred kreds af kommunens borgere og/eller virksomheder.

Aktiviteterne må ikke være konkurrenceforvridende, og der kan ikke ydes direkte eller indirekte finansiel støtte til enkeltvirksomheders eller enkeltaktørers egen profitskabelse.

Støtten kan derfor ikke, hverken direkte eller indirekte, anvendes til generel indtægtsførelse i én enkeltvirksomhed eller i flere virksomheder i forening, herunder fx markedsføring af én eller flere virksomheder eller produktudvikling. Støtten kan således udelukkende anvendes til at dække omkostninger, der specifikt relaterer sig til en eller flere aktiviteter, der i bred forstand kan medvirke til en forbedring af erhvervslivets vilkår i Københavns Kommune.

Kriterier for udmøntning af puljen

 • Ved udmøntning af puljen vil aktiviteter, der samlet set forventes at kunne bidrage mest positivt til erhvervslivets værdiskabelse (økonomisk effekt og gevinst), blive prioriteret.
 • Midlerne fra puljen kan kun udmøntes til aktiviteter, der relaterer sig til, hvordan københavnske virksomheder eller erhverv/brancher kan hjælpes ud af coronakrisen.
 • Ved udmøntning af puljen vil det blive tillagt positiv vægt, hvis flere virksomheder søger samlet eller indgår som samarbejdspartnere i ansøgningen.
 • Ved udmøntning af puljen vil der blive lagt vægt på, at den aktivitet, der ansøges om støtte til, er klart defineret (det kunne fx, i et samarbejde mellem hoteller/restauranter, kulturinstitutioner, turismeorganisationer, være gennemførelse af en generel markedsføringskampagne om København og byens mange attraktioner, der kan medvirke til tiltrækning af turister, eller fx et samarbejde mellem Københavns Kommunes lokaludvalg og lokale handelsstandsforeninger om gennemførelse af mindre kvarterfestivaler og andre festlige arrangementer, hvor flere forskellige typer af virksomheder og organisationer kan inddrages og drage nytte af støtten m.v.)
 • Ved udmøntning af puljen vil der blive lagt vægt på, at der fortrinsvis ydes støtte til nye aktiviteter, og at der kun i begrænset omfang ydes støtte til aktiviteter, der allerede i forvejen er delvist finansieret af kommunale midler.
 • Der kan ikke gives støtte til allerede gennemførte aktiviteter.

Formalia vedrørende ansøgning

 • Ansøgningen skal vedrøre et øremærket tilskud til (en) aktivitet(er), der afholdes i 2021.
 • I ansøgningen skal redegøres for aktivitetens formål og målgruppe.
 • Ansøgningen skal indeholde relevant information om aktivitetens forventede effekt og positive følgevirkninger iht. formålet.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om tidspunkt for og varighed af den aktivitet, der ansøges om støtte til.
 • Ansøgningen skal indeholde et realistisk budget for gennemførelsen af den aktivitet, der ansøges om støtte til, indeholdende både forventede udgifter og eventuelle estimerede indtægter direkte relateret til aktiviteten.
 • Hvis aktiviteten er betinget af medfinansiering fra andre aktører, skal der i ansøgningen vedlægges tilsagn herom fra den pågældende aktør.

Formelle krav ved samarbejde med Københavns Kommune

Ved tildeling af støtte fra Københavns Kommune, herunder også erhvervsstøtte fra genopretningspuljen, gælder de af kommunen vedtagne retningslinjer for at modtage kommunal støtte. De udgør en forudsætning for, hvorvidt en virksomhed, en erhvervs-, kultur-, en interesseorganisation eller øvrige interessenter m.v. kan modtage kommunal støtte. Det vedrører bl.a.:

 • Sociale klausuler – indgår i videst muligt omfang ved støtte fra Københavns Kommune til aktiviteter og institutioner. Du kan læse mere om Københavns Kommunes sociale klausuler her.
 • Arbejdsklausul - indgår i videst muligt omfang ved støtte fra Københavns Kommune til aktiviteter og institutioner. Du kan læse mere om Københavns Kommunes arbejdsklausul her.
 • Nødvendige tilladelser – hvis de aktiviteter, der søges om støtte til, forudsætter tilladelse fra kommunen eller fra Politiet m.v., så er ansøger selv forpligtet til at indhente disse fra de relevante myndigheder. Et evt. tilsagn om støtte vil således ikke i sig selv indebære tilladelse til, at aktiviteten/arrangementet kan afholdes, og udbetaling af det støttebeløb, der er givet tilsagn om, er betinget af, at ansøger rettidigt har indhentet nødvendige tilladelser m.v. hos de relevante myndigheder. Læs her mere om proceduren for ansøgning om tilladelse til at afholde arrangementer.
 • Specifikt på området for erhvervsstøtte skal det bemærkes, at der kun kan ydes støtte til aktiviteter, der falder inden for rammerne af de kommunale støttemuligheder i hhv. lov om erhvervsfremme og/eller i de uskrevne retsgrundsætninger relateret til kommunalfuldmagten.

Kontakt

Genopretningspuljen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen