13. Beslutning om høringssvar vedr. høringen: Studieby København (2019-0272553)

Vestebro Lokaludvalg skal træffe beslutning om høringssvar til høringen: Studieby København

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afgive et høringssvar vedr. høringen Studieby København

Problemstilling

Københavns nye studielivspolitik skal sætte retningen for arbejdet med København som studieby.
Politikken indeholder en række målsætninger og anbefalinger, men der vil skulle tages konkret stilling til, om og hvordan der skal arbejdes videre med hver enkelt anbefaling, inden mere arbejde sættes i gang. Foren del anbefalingers vedkommende vil det også være nødvendigt, at kommunen eller andre aktører afsætter ekstra finansiering til arbejdet. De studerende har deltaget i arbejdet med at udvikle den nye studielivspolitik. De har været med til at pege på, hvor der skal sættes ind, de har givet bud på løsninger og var sammen med centrale aktører på uddannelsesområdet vigtige bidragsydere til konferencen Studieby København.

Høringsfristen er 24. oktober.

Høringsmaterialet ligger på bliv hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/studieby-kobenhavn

Løsning

Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget har drøftet høringsmaterialet, og har ingen bemærkninger.

Vesterbro Lokaludvalg beslutter, på baggrund af ovenstående, ikke at indsende et høringssvar

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget

Videre proces

-

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at afgive et høringssvar. Pernille og Jørgen skriver et svar.