3. Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om samling af midler i Vesterbropuljen (2019-0272821)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om forbrug af puljemidler og status på egne projekter, og skal træffe beslutning om at samle resterende midler i Vesterbropuljen.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler og egne projekter på hvert ordinære møde.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling af 2019 midler på det ordinære møde i september 2018.

Lokaludvalget blev på det ordinære møde i maj 2018 orienteret om, at som del af Københavns Kommune er man forpligtet til at afløfte moms på udbetalinger, hvor det er muligt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning
  2. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om egne projekter til efterretning. Tovholderne for projekterne orienterer mundtligt på mødet.
  3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at samle de resterende midler i Vesterbropuljen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse:

Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc.

Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreninger m.fl.

Lokaludvalget kan ligeledes indgå i samarbejdsprojekter og afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2019 1.540.400 kr. Beløbet er efterreguleret pr. 27. marts 2019. Der er således afsat 850.400 kr. til en Vesterbropulje og Lillepulje. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Vesterbro Lokaludvalg har besluttet at afsætte 690.000 kr. til interne aktiviteter, som lokaludvalget selv står for. Lokaludvalget har vedtaget nedenstående ni projekter på nuværende tidspunkt og der er to projekter til beslutning på indeværende møde.

Sidste behandling af ansøgninger til Lillepuljen og Vesterbropuljen er for lillepuljen i slutningen af oktober og for Vesterbropuljen på det ordinær møde i november.

Træstubben – vedligehold første ½ år bevilget: 20.000 kr. Afsluttet regnskab: 15.000 kr. 
Borgerpanel - 30.000 kr. Afsluttet regnskab: 16.591,08 kr.
Cykelfolder til turister - 5.000 kr. 
Borgermøde vedr. det kommende folketingsvalg - 25.000 kr. Afsluttet regnskab: 14.819,81 kr.
Borgermøder vedr. Kommuneplan - 25.000kr.
Ungeundersøgelse - del 2 - 152.500 kr.
Vesterbro dialog og gadefest - 185.500 kr.
Aktivitetsweekend Vester Remisepark / Otto Busses Vej / Godsbanearealet - 99.000 kr. Afsluttet regnskab: 88.455,63
Udstilling i Stjerne Radio - 60.000 kr.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om puljeforbrug til efterretning.
  2. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen fra tovholderne på de respektive projekter til efterretning.
  3. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overføre de resterende midler fra egne projekter til Vesterbropuljen, så midlerne kan komme til gavn i den sidste behandlingsrunde for 2019 midler for eksterne ansøgere. Se detaljer under økonomi.

Økonomi

Pulje

Budget

Bevilget/disponeret

Rest til disposition

Vesterbropuljen

543.721

526.439

17.282

Lillepuljen

306.679

306.679

-

Egne projekter

690.000

562.867

127.133

Der er til dagens møde forslag om to egne projekter: Julestue i træstubben på 8.000 kr. og Julepakker på 75.000 kr.

Hvis de to projekter vedtages, vil der være 44.133 kr. tilbage til disposition i egne projekter, der overføres til Vesterbro/lillepuljen, der således vil have 61.415 kr. til rådighed til brug til den sidste behandlingsrunde for eksterne ansøgninger.

Videre proces

-

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.