11. Godkendelse af høringssvar vedr. Kommuneplan 2019 (2019-0152097)

Vesterbro Lokaludvalg skal endeligt godkende høringssvaret vedr. Kommuneplan 2019. 

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i september at bemyndige forretningsudvalget at skrive et høringssvar på baggrund af input fra Borgerpanel, borgermøde og lokaludvalgets høringssvar i forbindelse med den interne høring af Kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender høringssvaret vedr. Kommuneplan 19

Problemstilling

Kommuneplanen har været i høring i otte uger, og høringsfristen er den 22. oktober, hvorfor forretningsudvalget udarbejder et høringssvar, der er indsendes via høringsportalen Bliv Hørt senest den 22. oktober. Vesterbro Lokaludvalg har mulighed for at eftersende en endelig godkendelse af høringssvaret, da det ordinære møde er den 23. oktober.

Høringssvaret eftersendes til alle, så snart det er færdigt. Høringssvaret bygger på svarene fra borgerpanelundersøgelsen, hvor 966 personer har svaret. (Se rapport i bilag), borgermødet den 9. oktober hvor ca. 45 deltog og lokaludvalgets høringssvar i forbindelse med at Kommuneplanen var i intern høring.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalget godkender høringssvaret.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet eftersender den endelige godkendelse til Center for Byudvikling.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med ændringer.

Protokolbemærkninger:

Jan Simmelkjær ønskede ført til protokols, at han er uenig i, at lokaludvalget sætter spørgsmålstegn ved kommuneplanens hypotese om, at den eneste måde at skabe billige boliger, er at bygge flere end der er behov for. (fjerde afsnit under Introduktionen og de her indlejrede statistikker og forståelser side 2 i høringssvaret) 

Jan Simmelkjær ønskede ført til protokols, at han er uenig i afsnittet om, at udlæggelsen af Otto Busses Vej til Jernbaneby ikke virker gennemtænkt, da Vesterbro har behov for køling, da der ofte er 3 grader varmere på Vesterbro end udenfor byen og en ny bydel på Otto Busses Vej vil være i modsætning til Borgerrepræsentationens intentioner om at blive Co2-neutrale. (tredje afsnit under En grøn, sund og bæredygtig by side 3 i høringssvaret). Vesterbro ligger ikke direkte ud til havet, hvorfor fx Køge vil være koldere end Vesterbro pga. vandets nedkølende effekt, og storbyer generelt er varmere end mindre byer.