17. Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper - oktober (2019-0037066)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres på hvert ordinært møde om nyt fra arbejdsgrupper og fagudvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen ved formænd for de faste fagudvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tre faste fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, og Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget.

Derudover har lokaludvalget en fast arbejdsgruppe, der arbejder med Vester Remisepark, lokaludvalgets primære fokusområde de seneste år.

Formændene for udvalgene orienterer mundligt på mødet.

Lokaludvalgets fagudvalg og arbejdsgrupper er åbne og offentlige. Af lokaludvalgets kalender fremgår mødedatoer og lokaler.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen ved formænd for de faste fagudvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.