. Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering vedr. Otto Busses Vej 49 (2019-0287632)

Vesterbro Lokaludvalg besluttede under godkendelse af dagsordenen at optage nyt dagsordenspunkt vedr. naboorientering vedr. Otto Busses Vej 49.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg bemyndiger arbejdsgruppen Vester Remisepark at skrive et høringssvar vedr. naboorientering vedr. Otto Busses Vej 49. Høringssvaret drøftes med formandsskabet.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg fik efter dagsordenen var udsendt naboorientering vedr. Otto Busses Vej 49 i høring. Fristen er 5. november.

Naboorienteringen handler om dispensation for Lokalplanen, så der kan opføres midlertidige studieboliger på området. Dispensationen handler bl.a. om at ændre anvendelsen af området og fældning af bevaringsværdigt træ. Høringsmaterialet ligger som bilag.

Vester Remisepark gruppen har allerede drøftet etablering af studieboliger i området, ligesom projektet har været drøftet i lokaludvalget, hvor man har konkluderet:

CPH Village projekt er et fint projekt, og midlertidige studieboliger et sted på området er også fint, bare ikke på Otto Busses Vej 49.

Det er et skråplan, at man til midlertidigt byggeri kan fjerne bevaringsværdige og/eller værdifulde træer m.v.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg bemyndiger Vester Remiseparkgruppen til at skrive et høringssvar og drøfter det med formandskabet. Evt. tilføjer elementer fra borgermødet om KP19

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet understøtter arbejdsgruppen og formandsskabet med at få afgivet et høringssvar.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.