10. Godkendelse af høringssvar vedr. Pumpestation (2019-0270181)

Vesterbro Lokaludvalg skal godkende høringssvar vedr. Pumpestation.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet vedr. Lokalplansforslag om Pumpestation
  2. at Vesterbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar.

Problemstilling

HOFOR ønsker at opføre en pumpestation til udledning af skybrudsvand i havnen.
Som led i Københavns Kommunes overordnede klimatilpasningsplan har København og Frederiksberg kommuner lavet en skybrudsplan. Som en del af skybrudsplan - København vest og Frederiksberg vest skal skybrudsvand ledes fra Frederiksberg og Vesterbro til Københavns Havn via en underjordisk skybrudstunnel til en pumpestation ved Kalvebod Brygge, hvor det pumpes ud i havnen.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af den del af pumpeanlægget, der placeres over terræn på en grund mellem Kalvebod Brygge 45 og 47.

Lokalplanen fastlægger pumpestationens placering, omfang samt principper for
opholdsarealer og havnepromenade.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015 og forslag til Kommuneplan 2019.

Høringsmaterialet vedr. lokalplanforslag for pumpestation ligger tilgængeligt på Bliv hørt.

Høringsfristen er 19. november.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet vedr. Lokalplanforslag om pumpestation.

Vesterbro Lokaludvalg godkender udkast til høringsvar, der ligger som bilag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender det godkendte høringssvar via høringsportalen Bliv hørt.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.