12. Godkendelse af høringssvar vedr. Lokalplanforslag for Postgrunden (2017-0207198)

Lokaludvalget skal drøfte og godkende høringssvar vedr. lokalplanforslag for Postgrunden.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde i maj at bemyndige hhv. Thomas Egholm og Per Skovgaard Andersen til indgå i samarbejde om borgermødet om postgrunden den 7. juni, og på baggrund af borgermødet udarbejde et høringssvar til drøftelse og godkendelse på dagens møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar vedr. lokalplanforslag for Postgrunden.

Problemstilling

Lokalplanforslag for Postgrunden er i høring frem til 30. juni. Den 7. juni afholdte Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Indre By og Vesterbro Lokaludvalg et borgermøde.

Lokalplanområdet indeholder den bevaringsværdige centralpostbygning samt den tidligere postterminal og en kontorbygning. Centralpostbygningen bevares og ombygges til hotel, mens de øvrige bygninger nedrives.

Planforslaget giver mulighed for at opføre et projekt, der består af en randbebyggelse langs Bernstorffsgade og Carstens Niebuhrs Gade samt syv runde tårnbygninger placeret på et dæk over parkering langs baneterrænet. Et af tårnene bliver et boligtårn, mens de øvrige indrettes til erhverv herunder hotel. På dækket etableres en offentligt tilgængelig bypark med beplantning mellem de runde tårne. Langs banen skabes en promenade med mulighed for at cykle mellem Tietgensbro til Carsten Niebuhrs Gade, og der skabes adgang til parken to steder fra Bernstorffsgade.

Høringsmaterialet kan findes her: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/postgrunden-lokalplanforslag-med-kommuneplantill-g-vvm-og-milj-rapport

Udkast til høringssvar ligger som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvaret.

Økonomi

Drøftelsen og godkendelsen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret via Høringsportalen Bliv Hørt.

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet og godkendt.