3. Drøftelse af ungeundersøgelsen med Center for Ungdomsforskning (2018-0274047)

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte ungeundersøgelsen med Center for Ungdomsforskning

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg valgte på det ordinære møde i oktober deltagere og vigtige temaer til en workshop med 9. klasses elever på Børneuniversitet 12. november. Workshoppen arbejder med, hvordan man kan arbejde videre med nogle af konklusionerne fra rapporten.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter rapport, workshop og videre proces omkr. ungeundersøgelsen med Center for Ungdomsforskning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har hyret Center for Ungdomsforskning(CUR) til at lave en rapport om de unge på Vesterbros fritidsvaner. på baggrund af spørgeskemaundersøgelse og fire kvalitative interview har CUR lavet en rapport, som lokaludvalget blev præsenteret for på forrige ordinære møde. 12. november skal rapporten kvalificeres yderligere på Børneuniversitetet. Ligesom det planlægges at afholde endnu en workshop målrettet børn fra folkeskolerne på Vesterbro.

Ena, Jørgen og Pernille blev valgt til at deltage i workshoppen 12. november.

CUR deltager i mødet og drøftelsen.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager drøftelsen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen konsekvenser på nuværende tidspunkt, da lokaludvalget allerede har bevilget midler til projektet.

Videre proces

-

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.
Ena, Pernille, Thomas N. og Jørgen kommer med anbefalinger til en videre proces på et kommende møde.