15. Orientering om Kødbyen (2019-0152204)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om Forretningsudvalgets drøftelser med hhv. leder af H17, social vicevært på Mændenes hjem og Kundechef for Kødbyen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg har et par gange haft drøftet nogle af de udfordringer der er i Kødbyen omkr. stofmisbrug. Senest på forrige lokaludvalgsmøde, hvor repræsentanter for Husets Teater på Halmtorvet og Warehouse 9 deltog. På mødet blev det besluttet, at forretningsudvalget skulle tage en drøftelse med bl.a. Mændenes  hjem.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden forslår,

at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen vedr. Kødbyen til efterretning.

Problemstilling

H17 har haft en række udfordringer omkr. bl.a. ophold på rampen, manglende personale m.v. Efter at Mændenes hjem har overtaget driften, har man arbejdet på at skabe ordenlige arbejdsforhold og ansat flere mennesker, således at der nu er den rette bemanding. Ligeledes er der arbejdet med at folk ikke opholder sig på rampen.

Det er ikke H17 opgave at sikre Kødbyens byrum mod at blive brugt som fikserum, og det kan nok ikke fjernes helt, men forhåbentlig vil stabil drift af H17, og genåbning af Skyen være med til at fjerne en stor del af udfordringerne. Ligeledes vil Mændenes hjem ansætte flere sociale viceværter, så der også er sociale viceværter i weekenden.

Der har ligeledes været utilfredshed med vagterne i Kødbyen. Mads Uldall, Kundechef for Kødbyen i Københavns Kommune har ikke oplevet problemer med vagtordningen, men vil snakke med kunderne i Kødbyen om deres oplevelser.

Kødbyens ejerforhold er lidt særlige. Københavns Kommune ejer kødbyen som private grundejere sammen med DGI og Rysensteen. DGI er derudover forpagter af Øksnehallen og Kvægtorvet og Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpagtere af Onkel Dannys Plads. Det giver en stor sammenblanding af aktører, der har ansvar, betaler m.v. i forhold til renhold, mv. Men alle har en interesse i at skabe så trygt et område som muligt.

De særlige ejerforhold spiller også ind i driften af Kødbyen. Vagtordningen i den hvide og grå Kødby ligger hos Københavns Ejendomme, og betales af lejerne. I den brune Kødby er vagtordningen finansieret af kommunale midler (og dermed ikke lejerne), og Teknik- og Miljøforvaltningen drifter det toilet, der er opstillet på Kvægtorvet.

Der er afsat kommunale midler til et lysprojekt i den brune og grå Kødby, men der mangler 4,6 millioner i anlægsmåltal. Der er ligeledes afsat midler til uderum i den brune og grå kødby, hvoraf nogle er brugt.

Kødbyforeningen har rettet henvendelse til Frank Jensen omkr. tryghed og renhold i Kødbyen. Henvendelsen ligger som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Lokaludvalget.

Videre proces

Forretningsudvalget forestiller sig, at det kan være givtigt at lave et offentligt møde i foråret. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur, Fritid, Børn og Ungeudvalget og Forrentingsudvalget følger op løbende.

 

Beslutning

Birgitte forlod mødet i slutningen af drøftelsen.

Indstillingen blev taget til efterretning.