4. Status på puljemidler og egne projekter - budget 2019 (2019-0305156)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om forbrug af puljemidler og status på egne projekter.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler og egne projekter på hvert ordinære møde.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling af 2019 midler på det ordinære møde i september 2018.

Lokaludvalget blev på det ordinære møde i maj 2018 orienteret om, at som del af Københavns Kommune er man forpligtet til at afløfte moms på udbetalinger, hvor det er muligt.

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde i oktober 2019 at samle de resterende puljemidler i 2019 i Vesterbropuljen for at sikre overblik og nok midler til beslutninger vedr. ansøgninger til hhv. Lillepuljen og Vesterbropuljen. Midler til egne projekter tages herfra og flyttes til disponeringen i egne projekter 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning

 2. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om egne projekter til efterretning. Tovholderne for projekterne orienterer mundtligt på mødet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreninger m.fl.

Lokaludvalget kan ligeledes indgå i samarbejdsprojekter og afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2019 1.540.400 kr. Beløbet er efterreguleret pr. 27. marts 2019. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Vesterbro Lokaludvalg har besluttet at afsætte midler til interne aktiviteter, som lokaludvalget selv står for. Lokaludvalget har vedtaget nedenstående 11 projekter på nuværende tidspunkt og der er et projekt til beslutning på dette møde.

Lokaludvalget skal på dette møde behandle ansøgninger til  årets sidste ansøgningsrunde til Vesterbropuljen 2019.

 1. Træstubben – vedligehold første ½ år bevilget: 20.000 kr. - Afsluttet regnskab: 15.000 kr.

 2. Borgerpanel - 30.000 kr. - Afsluttet regnskab: 16.591,08 kr.

 3. Cykelfolder til turister - 5.000 kr. - Afsluttet regnskab: 4.337,34

 4. Borgermøde vedr. det kommende folketingsvalg - 25.000 kr. - Afsluttet regnskab: 14.819,81 kr.

 5. Borgermøder vedr. Kommuneplan - 25.000kr. – Afsluttet regnskab: 10.655,80

 6. Ungeundersøgelse - del 2 - 152.500 kr.

 7. Vesterbro dialog og gadefest - 185.500 kr. - Afsluttet regnskab: 136.947,50

 8. Aktivitetsweekend Vester Remisepark / Otto Busses Vej / Godsbanearealet - 99.000 kr. Afsluttet regnskab: 88.455,63

 9. Udstilling i Stjerne Radio - 60.000 kr.

 10. Julepakker – 75.000 kr.

 11. Julestue i Træstubben – 8.000 kr.

Løsning

 1. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om puljeforbrug til efterretning.
 2. Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen fra tovholderne på de respektive projekter til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Bevilget/disponeret

Rest til disposition

Vesterbropuljen

637.998

527.450

110.548

Lillepuljen

320.783

320.783

-

Egne projekter

581.619

581.619

-

 

Der er til dagens møde en ansøgning til Vesterbropuljen, hvor der søges om 29.026.

Lokaludvalget skal ligeledes genbehandle projektet Grønne opholdsrum til brugere på Mændenes Hjem, der fik bevilget 25.000 kr. på det ordinære møde i november 2018.  

Der er til dagens møde ligeledes møde ligeledes beslutning om eget projekt: Indkøb af filmudstyr.

Videre proces

-

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.