14. Beslutning om høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (2019-0305534)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget at vurdere, om der skal afgives et høringssvar og hertil at udarbejde og indsende et, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har flere gange tidligere forholdt sig til Kalvebod Skybrudstunnel.

Løsning

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 29. maj 2018 ansøgt om etablering og drift af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Sct. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge 45 med udløb i Københavns Havn.

Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen på miljøparametrene støj, vibrationer, jord, trafik, luft, overfladevand og vandkvalitet, grundvand og drikkevand, kulturarv, mennesker og sundhed, Landskab og visuelle forhold m.fl. 

Høringsmaterialet ligger på bliv hørt. Der er høringsfrist 2. december.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med sagen. Såfremt der skal indsendes et høringssvar, understøtter sekretariatet fagudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.