Amager Boulevard

Amager Boulevard mellem Langebro og Amagerfælledvej er ca. 1 km. Vejen er omgivet af Christianshavns Vold på den ene side og større kontorbyggerier på den anden side.

Dele af fortov og cykelsti blev genoprettet i 2016, så i 2017 genopretter vi det resterende samt vejbanen og afvandingen, så den samlede vej er renoveret og genoprettet med en forventet levetid på 12-15 år.

 

Englandsvej

Hele Englandsvej bliver genoprettet og får ny støjreducerende belægning. Fortove bliver rettet op og cykelstier får ny asfalt.

Asfaltarbejdet kan periodevis begrænse fremkommeligheden for både cyklister og bilister.

Folehaven

Skybrudsprojekt samkøres med genopretning af Folehaven.

Fra juni til november 2017 vil der blive anlagt skybrudsledninger og -bede, samt genoprettet fortove og cykelstier, mens genopretningen af kørebanerne først vil blive udført i maj til juni 2018. Udlægning af asfalt kræver stabile plusgrader og særligt den støjreducerende asfalt, som udlægges på Folehaven, er temperaturfølsom under udlægningen, og derfor lægges den ikke i vinterhalvåret.

Langt den største del af arbejdet er planlagt til at blive udført indenfor almindelig arbejdstid og med mest mulig hensyntagen til trafikafviklingen. Der er dog enkelte processer af projektet der kræver noget mere plads og disse arbejder vil derfor blive udført som weekend- og natarbejde af hensyn til trafikafviklingen i hverdagene.

Vi vil sørge for at informere beboerne i området, hvis der arbejdes udenfor almindelige arbejdstider.

Se illustrationer af Folehaven

Frue Plads

Den historiske naturstensbelægning kan tilbageføres til 1850’erne og består dels af en skifferflisebelægning nærmest Københavns Universitet og en brostensbelagt del som anvendes af turistbusserne. Det er et krav, at der genoprettes med respekt for den historiske naturstensbelægning, men det kan ikke forventes at 100 % af naturstensmaterialerne kan genbruges, derfor har vi særlig fokus på genanvendelse og indbygning af nye materialer.

Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele pladsen samt genopretning af de dele af afvandingen, der er genopretningstrængende.

Ved Vesterport

Ved Vesterport - mellem Hammerichsgade og Trommesalen – vil vi helhedsgenoprette fra foråret 2017 og frem til slutningen af året. Strækningen er kun på ca. 0,2 km, men fordi der skal afvikles meget trafik samtidig med anlægsarbejdet vil arbejdet blive påvirket.

En del af strækningen er desuden en vejbro, hvilket kræver særlige tekniske løsninger. Vi genopretter hele kørebanen med støjreducerende asfalt, samt genopretter de dele af afvandingen, cykelstier og fortove der er genopretningskrævende. Desuden renoverer og optimerer vi trafiksignaler.

Vesterbrogade

Første del af strækningen på Vesterbrogade - mellem Trommesalen og Frederiksberg Allé - er færdig, og den dobbeltrettede trafik er genoprettet.

Vi arbejder nu på den yderste del fra Frederiksberg Allé til kommunegrænsen ved Rahbeks Allé. Trafikken er også på denne strækning ensrettet i indadgående retning.

Arbejdet forventes at vare året ud. Den støjreducerende asfalt der skal udlægges på kørebanen, er meget temperaturfølsom, og vi vil derfor vende tilbage i foråret 2018, for at fræse den eksisterende asfalt og udlægge ny. Asfalten på cykelstierne er ikke lige så temperatur følsom, så vi håber at vinteren lader vente lidt på sig, så vi kan nå at udlægge den i indeværende år.

Vi beklager de gener vores tilstedeværelse giver, ikke mindst når cyklister og fodgængere skal færdes på et midlertidigt, delt areal. Vi håber, at alle fortsat vil vise gensidigt hensyn.

Store Kannikestræde

Helhedsgenopretningen omfatter en genopretning af hele belægningen fra facade til facade. Det er et krav, at der bibeholdes betonfliser i kørebanearealet, mens der ønskes mere granit i fortovsareal. Belægningen kommer med andre ord til at indeholde mindre beton og mere granit. Mønstret i belægningen bliver i lighed med andre sekundære gågader i Indre By.

Utterslevvej/Rådvadsvej

Utterslevvej/Rådvadvej forbinder bydelene Bellahøj og Emdrup og har en samlet længde på ca. 2 km. Vejen udgøres af fortov, cykelsti, to spor samt parkering på en del af strækningen. Som hovedregel genopretter vi altid 1:1. Dog kan der i visse tilfælde vise sig muligheder for at udføre mindre ændringer der afviger fra 1:1. På Utterslevvej/Rådvadvej er der fx overvejelser i forhold til at oprette flere midterheller for at øge sikkerheden når vejen skal krydses.

Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele kørebanen samt genopretning af de dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der er genopretningstrængende. Desuden renoverer og optimerer vi trafiksignaler.

Helhedsgenopretning i årene frem

Det er hensigten fortsat at helhedsgenoprette for at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på vejområdet. Omfanget afhænger af, hvor mange midler, der bevilges til genopretning i de kommende års budgetforhandlinger.

Gener fra anlægsarbejdet

Der er stillet høje krav til entreprenøren om at tænke på fremkommelighed og fremdrift i deres projektering. Det betyder i praksis, at vi blandt andet opdeler nogle af strækningerne i etaper, så anlægsarbejdet så vidt muligt generer minimalt. Det betyder også, at vi presser meget på med hensyn til tempoet, så gene perioden bliver så kort som mulig.

Når det er sagt, betyder det ikke, at arbejdet ikke vil medføre gener for såvel beboere som trafikanter. Anlægsarbejde er desværre ikke noget, der hverken foregår stille eller usynligt, så vi bruger vores erfaring til at mindske generne, men fjerne dem kan vi desværre ikke.