Afledes til kloak

Midlertidig afledning til kloak

Der skal indhentes tilladelse til tilslutning til offentlig kloak ved midlertidig afledning af spildevand i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Der er typisk tale om følgende situationer:

  • Overfladevand og opstigende/indsivende grundvand, som afledes via dræn/pumpning i forbindelse med tørholdelse af byggegruber og anlægsudgravninger
  • Grundvand fra midlertidige grundvandssænkninger. Læs mere om tilladelser til grundvandssænkninger.
  • Vand fra boringer (også skyllevand). Læs mere om boringer
  • Vand fra afværgeforanstaltninger (miljøtekniske afværgeboringer). Læs mere om boringer
  • Vand fra facadeafrensninger

Aktiviteter, der kræver tilladelse:

Afledning til kloak. Udfyld ansøgningsskema til midlertidig afledning af spildevand
Etablering af boringer til oppumpning af grundvand. Udfyld ansøgningsskema til boringer
Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet. Se hvad en ansøgning skal indeholde

Permanent afledning til kloak fra eksisterende og nyt byggeri
Læs hvornår aktiviteterne kræver tilladelse

Udledes til havn, sø eller vandløb

Alle udledninger til vandområder, herunder

  • Udledning af overfladevand fra ubefæstede arealer og tagarealer
  • Alle former for udløb af spildevand fra separat- og fælleskloakerede områder
  • Udledning af oppumpet grundvand
  • Udledning af kølevand
  • Udledning af indsivende havvand til byggegruber

Kræver en udledningstilladelse.

Se hvad en ansøgning om udledning af spildevand til recipient skal indeholde

Infiltreres eller reinfiltreres

Re-Infiltration af det oppumpede vand til grundvandsmagasinet er aktuelt ved mange af byggeprojekterne i København.

Begrundelsen for at reinfiltrere det oppumpede vand kan være:
• At reducere påvirkningen af grundvandsressourcen generelt
• At opretholde grundvandsstanden uden for byggegruben, særligt ved oppumpning i Indre by eller ved pumpning inden for Frederiksberg Forsynings indvindingsområde
• At bortskaffe det oppumpede vand og som alternativ til afledning til kloak eller til havnen

Infiltration af vand bruges hvor det oppumpede vand ikke kan reinfiltreres, fx fordi det er for forurenet. Der kan infiltreres med ledningsvand – typisk tappes vandet så fra brandhaner, eller der kan ved projekter nær havnen infiltreres vand oppumpet fra havnen.

Aktiviteter, der kræver tilladelse:
Infiltration af vand til undergrunden via boringer

Udførelse af boringer. Hent ansøgningsskema (Ansøgningsblanket pdf)

Afledes lokalt ved nedsivning

Skal du nedsive regnvand f.eks. via faskine eller regnvandsbed skal du bruge en tilladelse til nedsivning.

Søg om nedsivning af regnvand via faskine, regnvandsbed eller -bassin

Der er også andre metoder til at aflede regnvandet lokalt.

Bruges som sekundavand

Sekundavand er vand som ikke har drikkevandskvalitet eller, som ikke er underkastet løbende kontrol, som kræves for drikkevandsforsyning. Sekundavand kan anvendes til formål, som ikke kræver drikkevandskvalitet.

I København er der mulighed for at bruge sekundavand på følgende måder, fx:

• Regnvand som anvendes til toiletskyl og tøjvask
• Grundvand som anvendes til proceskøling
• Drænvand som anvendes til procesvand i fjernvarmeværk
• Spildevand som genanvendes i bilvaskerier

Boligforeninger og virksomheder i Københavns Kommune kan få rådgivning og evt. økonomisk støtte fra Københavns Energi, til etablering af anlæg, der udnytter de alternative vandressourcer. Du kan læse mere om støttemulighederne på Københavns Energis hjemmeside
 

Aktiviteter, der kræver tilladelse:

Udførelse af boringer til indvinding (Ansøgningsskema til A-boring, pdf)
Indvinding af grundvand (kontaktoplysninger)
Vandinstallationer skal godkendes