Regnvand

Det er Københavns kommunes politik, at regnvandet skal håndteres lokalt. Det vil sige, at vandet fra ejendommens tagrender ikke skal føres til kloak. Du kan finde et katalog over de forskellige metoder her.

Det er muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra Københavns Energi. Vær opmærksom på, at nogle af metoderne ikke kan anvendes, hvis grunden er forurenet. Se grundens forureningsstatus her.
 

Vand og afløbs- samt kloakarbejder i etageejendom – fælles installationer

Vand- og afløbsarbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.
Kloakarbejder i kælder og gårdareal skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Reparationssager skal færdigmeldes til kommunen. En reparationssag er en eksisterende installation, der vedligeholdes og ikke ændres.

Arkivtegninger

I Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter, Njalsgade 13, 2300 København, kan du finde tegninger af de eksisterende installationer på din bolig.

Oversvømmelse efter regnskyl

Det er Københavns kommunes politik, at regnvandet skal håndteres lokalt. Det vil sige, at vandet fra ejendommens tagrender ikke skal føres til kloak. Læs mere om lokal afledning af regnvand.

Det er muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra HOFOR. Vær opmærksom på, at nogle af metoderne ikke kan anvendes, hvis grunden er forurenet. Se grundens forureningsstatus her.

Vandinstallationer

Har du skjulte samlinger og vandmålere på din vandinstallation, skal de være placeret bag dækplader og lignende, der let kan tages af. Det skal let kunne konstateres, hvis der er utætheder.

Individuelle vandmålere skal installeres ved byfornyelse i bestående bebyggelse, hvis antallet af vandmålere pr. boligenhed kan begrænses til 2. Måleren bør placeres mellem 2 afspærringsventiler.

Der skal altid sidde en tilbageløbssikring ved hovedvandmåleren, og hvor der er risiko for forurening af drikkevandet. Se eksempler på de steder kontraventilen skal sidde i vores tjekliste over tilbageløbssikring.

Hvis du vil etablere el-vandvarmere kræver det en dispensation for varmeloven. Du skal søge om dispensation hos kommunen.

Dræn i Indre by og på Christianshavn

Ved etablering af dræn i Indre by og på Christianshavn kræver vi dokumentation for, at drænet ikke medfører sænkning af grundvandet i nærområdet.

Ved sænkning af grundvandet er der risiko for skade på de omkringliggende bygningers fundament. Derfor skal du kontakte en rådgiver/fagmand, som undersøger forholdende og søger om tilladelse.

Vand og afløbsarbejde i din egen lejlighed

Langt det meste Vand- og afløbsarbejde skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Enkelte ting må du selv lave uden hjælp fra autoriserede fagfolk - det gælder fx udskiftning af vandhaner og pakninger i vandhaner, du kan se mere her.

Reparationsarbejder, hvor eksisterende installationer vedligeholdes og ikke ændres, skal færdigmeldes af autoriseret vvs-installatør eller kloakmester.

Har du spørgsmål til faldstammer, vandtryk, vandtemperatur eller vandkvalitet, kan du finde mere information i højrespalten