3. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar til intern høring af tillæg 3 til lokalplan 462 Grønttorvsområdet og tilhørende kommuneplantillæg (2017-0179914)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. intern høring af tillæg nr. 3 til lokalplan 462 Grønttorvsområdet

Problemstilling

Valby Lokaludavlg har modtaget forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan 462 Grønttorvsområdet i høring. Høringsfristen er fastsat til den 11. april, men lokaludvalget har fået udsættelse til den 19. april.

FB Ejendomme har indgivet en række ønsker til ændringer i lokalplanen samt kommuneplanrammerne for lokalplansområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med FB Ejendomme og sender nu et forslag i høring.

I forhold til tillæg 1 til samme lokalplan er der følgende ændringer:

  • flytte parkering fra parkeringshuse i karréerne til underjordisk parkering under en række af karréerne samt under den sydlige del af parken (se bilag 1)
  • Ændre parkeringshuse til etageboliger, inkl. øget byggeret til at gennemføre dette (bilag 2)
  • Et højhus udgår, mens et andet øges med syv etager (bilag 2 og 4)
  • Tre karréer ændres til to karréer og volumen spredes på øvrige karréer (bilag 2)
  • Placering af erhverv i delområde IID, hvilket indebærer 100% erhverv (bilag 3)
  • Beregne bebyggelsesprocent for delområderne IE og IID under et (bilag 3)
  • Beregne erhvervsandel for delområderne IE og IID under ét (bilag 3)

Udformning af Grønttorvsparken, hvor der har været afholdt en arkitektkonkurrence, indarbejdes i tillægget.

Tillægget vil desuden kræve et kommuneplantillæg med disse punkter:

  • C3* (boliger og serviceerhverv) område nord for Torveporten ændres til B4** (boliger) for at kunne beregne bebyggelsesprocent og erhverv for delområderne IE og IID under ét
  • T1 (Teknisk anlæg) område i den nordvestlige del ændres til B4* (boliger), der tages forbehold for den endelig afgrænsning med vej og bane
  • Øge den samlede bebyggelsesprocent for underområde IE, IID og T1-område til ca. 155.

By&Trafik gruppen mødtes den 3. april med FB gruppen og repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen og drøftede forslaget. herefter blev vedlagte udkast til høringssvar udarbejdet.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med redaktionelle ændringer