4. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. intern høring om udarbejdelse af lokalplanforslag "Mølle allé" (2018-0210801)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. tidlig intern høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget "Mølle Allé"

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget intern høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag "Mølle Allé". Høringen er en tidlig høring, der vil danne grundlag for det videre arbejde med et decideret lokalplanforslag.

Området for lokalplanforslaget er Mølle Allé 26-30 og Valby Langgade 55-59. Se kort i vedlagte materiale. Der er i øjeblikket ikke lokalplan for dette område.

Bygherren ønsker at opføre kollegie- og ungdomsboliger på området.

By&Trafik gruppen drøftede forslaget på møde d. 7. august og der blev udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

 

Videre proces

Der udarbejdes en startredegørelse og herefter et decideret lokalplanforslag.

 

Beslutning

Høringssvaret blev drøftet og besluttet med den ændring, at afsnittet om hvilken type boliger, der bygges, ændres, så også ungdomsboliger nævnes.