4. Høring: Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 (2017-0117447)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 i høring. Høringsmaterialet kan ses her: http//blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-till-g-nr-6-til-spildevandsplanen

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet og at muliggøre ændringer af kloakeringsformen i en række byudviklingsområder, gennemførelse af skybrudsprojekter, samt påbud om afkobling af regnvand til skybrudsløsninger.

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen er behandlet i miljøgruppen, som har udarbejdet et høringssvar.

Løsning

 

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt