4. Kulbanevej Øst - intern høring af lokalplanforslag (2020-0007586)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. intern høring af lokalplan Kulbanevej Øst

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget intern høring af lokalplanforslag Kulbanevej Øst.

Planen omfatter dele af DXCs ejendom på Retortvej samt tilstødende kommunale arealer.
Der ønskes mulighed for at opføre boligbebyggelse i en karrélignende struktur med bebyggelse langs Retortvej, Ringstedbanens åbne grav og en ny vej gennem området. Anlæg af denne nye vej, der forløber fra krydset ved Retortvej og Ingrid Marie Vej til møder Kulbanevej nord for DXC, betyder, at Kulbanevej kan nedlægges på en strækning. Denne omlægning vil nedlægge det kryds med dårlige oversigtsforhold, hvor Kulbanevej lige nu møder Retortvej.
Bebyggelsen foreslås til 3-7 etager, højst mod Retortvej og Ringstedbanen og lavest mod villaområdet. Bebyggelsesprocenten foreslås sat til 150.

Planen kan ses i sammenhæng med planen for hele Kulbanekvarteret, der er udarbejdet i forbindelse med områdefornyelsens arbejde.

Udover det ovennævnte indeholder lokalplanen et rekreativt grønt areal med regnvandsbassin.

Vedlagt som bilag er høringsmaterialet samt illustration fra udviklingsplanen for Kulbanevej. Bemærk at illustrationen fra udviklingsplanen er udarbejdet i forbindelse med udviklingsplanen og ikke i forbindelse med dette projekt.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Efter den interne høring udarbejdes det endelige lokalplanforslag.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med den tilføjelse, at lokaludvalget, ligesom borgerne, ønsker at der ses på den trafikale situation på Retortvej og udarbejdes en plan for at øge trafiksikkerheden.