4. Høring af forslag til Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0298108)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. forslag til Kommuneplanstrategi 2018 - Verdensby for Alle

Problemstilling

Københavns Kommunes økonomiforvaltning har sendt Kommuneplanstrategi 2018 - Verdensby med Ansvar i høring.

Høringsfristen er 20. november 2018.

Kommuneplanstrategien udarbejdes hvert 4. år og leder hen mod processen omkring at lave den næste kommuneplan.  Strategien er meget overordnet og peger på udfordringer og potentialer og byens udvikling.

I kommuneplanen, der udarbejdes i 2019, fastlægges politikker, områdebestemmelser, bebyggelsesprocenter og meget mere.

I en Verdensby med Ansvar beskrives en række fakta Københavns indbyggere, trafik, bygninger m.v. Der er forslag til visioner, herunder specifikt disse emner:

- En social og mangfoldig by

- En grøn, sund og bæredygtig by

- En kulturel storby med kant

- En by i vækst med talenter og arbejdspladser

- En international byregion

 

Valby Lokaludvalg drøftede på møde i oktober emner, der kunne laves borgerdialog om og som kunne indgå i et høringssvar. Valby Lokaludvalg havde desuden forslag til Kommuneplanstrategi i intern høring i juni 2018.

På møde i oktober blev specielt emnerne pendlertrafik, vækstparadigmet og manglen på kultur i Kommuneplanstrategien nævnt. Efterfølgende har en mindre gruppe arbejdet med mulighederne for borgerdialog.

Valget faldt på at afholde et borgermøde om plads til kultur i kommuneplanstrategien. Borgermødet afholdes d. 14. november i Verdenskulturcenteret. Det er Valby Lokaludvalg, der har taget initiativ til mødet, men det arrangeres i samarbejde med Verdenskulturcenteret og laves bydækkende. Derudover har der været en del dialog på lokaludvalgets Facebookside og nogle af medlemmerne deltog i Middag med Mening på Kraftwerket d. 9. oktober.

By&Trafik drøftede input høringssvar på møde d. 7. november. Et Helt Liv drøftede input til høringssvar på møde d. 5. november. Det vedlagte forslag til høringssvar tager udgangspunkt i disse drøftelser og i det svar, der blev afgivet til den interne høring.

Det foreslås, at sammenfatningen af borgermødet d. 14. november indsendes særskilt som bidrag til høringen.  .

Se høringsmaterialet på Bliv Hørt

Høringsmaterialet kan efter aftale hentes i sekretariatet

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager og drøfter høringssvar

Valby Lokaludvalg bemyndiger formandsskabet til at indsætte pointer fra borgermøde om kultur i høringssvaret, inden det indsættes

 

 

Beslutning

Michael Fjeldsøe fremlagde følgende ændringsforslag.

Indskud til linje 92:

Der gøres opmærksom på, at udviklingen i grundpriserne betyder, at der sker en intensiv – og uønsket – stigende udnyttelse af villagrundene ved nybyggeri, selv inden for rammerne af de eksisterende villaservitutter.

Modtaget fra Uffe Jacobsen, By og Trafik

Ny udformning af linje 131-145 (for at sikre sammenhæng til de indledende generelle bemærkninger) – udformet af Michael i dialog med Stefan.

Vi deler den politiske målsætning om boliger til fornuftige priser (s. 17). Samtidig er Valby under massiv fortætning med byggeri på F.L. Smidth-grunden, Grønttorvet og Ny Ellebjerg-området. Det er ikke opfattelsen, jf. de indledende bemærkninger, at disse byggerier i sig selv har medført, at der er kommet større udbud af boliger til fornuftige priser. Når det nævnes side 11, at der er bygget 5100 boliger i 2017, kunne man samtidig specificere, hvor stor andel af disse boliger, der har givet adgang til boliger til fornuftige priser eller hvordan man vil opnå dette. Vi er glade for at se, at kommunen vil investere i udviklingen af udsatte boligområder og stiller krav om almene boliger, når der bygges i områder med lav andel af almene boliger (s. 7). Her kunne man målrettet fokusere på, at der også er attraktive, betalbare boliger i disse områder af en størrelse, der giver børnefamilierne mulighed for at blive boende i byen (s. 6, 11).

Indsættes efter linje 213:

”I øvrigt henvises til det indledende afsnit om kultur.”

Efter linje 62:

”Vi kvitterer for, at en del af de konkrete forslag til ændrede formuleringer, som vi fremsendte i den interne høring, har ført til justeringer i teksten.”

 

Disse ændringsforslag blev godkendt.

Herefter godkendtes høringssvaret med redaktionelle ændringer.