3. Høring vedr. tillæg 4 til lokalplan 462 - Grønttorvsområdet (2018-0297965)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en anmodning om udarbejdelse af et tillæg til lokalplan 462 "Grønttorvsområdet", specifikt for området Torveporten Nord.

Ændringerne i forslaget i forhold til den eksisterende lokalplan er, at karréstrukturen fra Grønttorvet fortsættes, fremfor et skift til højere bebyggelse.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af nybyggeri på ca. 36.500 m2 etageareal i op til 24 meters højde, dog kan en del af længebebyggelsen opføres i 26 meters højde, begge svarende til syv etager. Heraf ønskes ca. 26.000 m2 disponeret til 150 private familieboliger og 450 private ungdomsboliger opført i to karréer. Ca. 10.500 m2 nybyggeri ønskes opført til erhverv, placeret i en længebebyggelse langs banen, hvor stueetagen anvendes til kultur- og idrætsaktiviteter. Projektet viderefører karréstrukturen fra planen for Grønttorvet. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet i højere grad vil bidrage med mere byliv og sammenhængskraft med Grønttorvsområdet som helhed, end det er tilfældet med den gældende plan for området, som fastlægger én stor bygning med et højhus på 90 meter. Det ønskede projekt vil være med til at færdiggøre Grønttorvsområdet som en tæt grøn boligby. Lokalplanforslaget dækker hele underområde IIA i den gældende lokalplan.

Skematisk oversigt over væsentligste ændringer i forhold til eksisterende lokalplan

Lokalplan 462

Forslag for tillæg nr. 4 til Lokalplan 462

Bebyggelsesprocent 185

Bebyggelsesprocent 185 med mulighed for at øge med op til 10 procentpoint til kultur- og idrætsformål, jf. kommuneplanen

Én stor massiv bebyggelse med et højhus

30m/6 etager og et højhus 90 m/27 etager

Karréer og længebebyggelse

24 m/26 m/7 etager

Boliger – 13.000-52.500 m2

Boliger – 21.000-39.500 m2

Erhverv – 0-39.500 m2

Erhverv – 13.000-31.500 m2

Som bilág vedlægges forslag til tillæg 4.

Lokalplanen i sin helhed, inkl. forslag til tillæg kan ses via Bliv Hørt

Se også nærmere beskrivelse på Borgerrepræsentationens mødereferat fra 20. september

Valby Lokaludvalg havde forslaget i intern høring i januar 2018. By&Trafik behandlede høringen på møde d. 7. november og udarbejdede vedlagte forslag til høringssvar, der bygger på det høringssvar, der blev indgået ved den interne høring. Der er ikke lavet væsentlige ændringer i forslaget.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Efter høringsfristen udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen det endelige lokalplanforslag og sender til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med den tilføjelse, at der indføjes et afsnit om at der skal være indtænkt løsning for affaldshåndtering samt redaktionelle ændringer.