3. Høring Blushøjvej II - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2019-0213078)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. forslag til lokalplan "Blushøjvej II"

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring vedr. forslag til lokalplan "Blushøjvej II"

Området er ikke i øjeblikket omfattet af en lokalplan. I kommuneplanen er området udlagt til blandet erhverv. Forslaget lægger ikke op til at ændre dette.

Forslaget vil muliggøre opførsel af et lagerhotel på Blushøjvej, ligesom det gøres muligt at opføre et kommunalt centralkøkken og udvide et engroslager.

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 6. august og har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar. 

Se høringsmaterialet på Bliv Hørt

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Beslutning

Situationen omkring trafikken blev drøftet.

Høringssvaret blev godkendt med tilføjelse af en sætning om at der skal ses på udfordringer med udkørsel til Gl. Køge Landevej.