5. Vision for Valby Idrætspark - drøftelse og godkendelse af høringssvar (2017-0233318)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Kultur Syd har i samarbejde med en række aktører omkring Valby Idrætspark udarbejdet en visionsplan for Valby Idrætsparken. I planen er der et visionsafsnit, der ser på den langsigtede udvikling af faciliteterne og de første konkrete projekter, der kan være med til at opfylde visionen.

I styregruppen for visionsarbejdet har siddet repræsentanter for Kultur Syd, Vega, idrætsforeningerne, DGI Storkøbenhavn, Idrætsforum København og Valby Lokaludvalg (ved Dorthe Eren)

Udover foreningernes repræsentation i styregruppen har der været afholdt 2 møder, hvor visionen er drøftet med en bredere kreds af repræsentanter for idrætsforeningerne.

I løbet af processen har visionen været præsenteret for lokaludvalget på lokaludvalgsmødet i december.

Visionsplanen blev behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 1. juni. Her blev det besluttet at sende planen i høring hos Valby Lokaludvalg og Team Copenhagen. Høringsfristen er den 13. juni.

By&Trafik gruppen drøftede på møde den 6. juni høringen og gav input til vedhæftede udkast til høringssvar.

Udkast til visionsplanen udsendes separat som bilag

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Visionsplan for Valby idrætspark.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med følgende tilføjelser:

Valby Lokaludvalg finder det vigtigt, at anvendelsen af plads til Makerspace og samarbejde med skoler sker i tæt dialog med idrætsaktørerne i området.

Valby Lokaludvalg opfordrer til en fremadrettet proces, hvor lokaludvalg og idrætsaktører inddrages samtidig.

Valby Lokaludvalg gør opmærksom på, at en tunnel ved den sydlige ende af Hafniahallen skal gå under S-banen, ikke Gl. Køge Landevej