3. Forudgående høring: Kommuneplantillæg vedr. butiksstørrelser for detailhandel (2017-0398299)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har den 10. november modtaget forudgående høring om kommuneplantillæg vedrørende butiksstørrelser for detailhandel. Høringsfristen er den 17. december.

Af høringsmaterialet fremgår det, at formålet med det kommende kommuneplantillæg er at ændre Kommuneplan 2015’s butiksstørrelser i bymidter og lokalcentre inden for Planlovens nye rammer, mens andre forhold i detailhandelsrammerne, herunder afgrænsning af eller det samlede mulige detailhandelsareal i de enkelte rammer, ikke forventes at blive ændret. Eventuelle yderligere ændringer afventer den kommende revision af kommuneplanen, der forventes af ske i 2019.

Baggrund

Folketinget har med den nye planlov ændret bestemmelser om detailhandel. Borgerrepræsentationen har den 12. oktober 2017 vedtaget, at forvaltningen udarbejder et kommuneplantillæg for at indføre planlovens nye muligheder, dog således at Kommuneplan 2015 overordnede detailhandelsstruktur respekteres. Der gennemføres et tillæg nu, i stedet for at vente til den kommende kommuneplanrevision, for at imødekomme efterspørgslen efter muligheden for store udvalgsvarebutikker i City.

Før lovændringen var den maksimale butiksstørrelse for dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidter og bydelscentre fastlagt til henholdsvis 3.500 m² og 2.000 m², og den maksimale butiksstørrelse for butikker i lokalcentre til 1.000 m². Med ændringen er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre fastlagt til henholdsvis 5.000 m² og i lokalcentre til 1.200 m². Grænsen for den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er ophævet og fastlægges derfor af kommunen i kommuneplanen.

Udkast til høringssvar udsendes inden mødet

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Videre proces

Høringssvaret indsendes inden fristen den 17. december 2017.

Når den forudgående høring er ovre vil der blive udarbejdet en hvidbog, der vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandling af et forslag til kommuneplantillæg, der derefter skal i offentlig høring, hvor lokaludvalgene igen kan komme med indsigelse, før det endeligt vedtages.

 

 

Beslutning

Der var ikke fremsendt et udkast til høringssvar.

Valby Lokaludvalget drøftede høringen

Det blev vedtaget, at skrive et høringssvar, hvor det understreges, at lokaludvalget tager stilling til detaljerne i høringen ved den offentlige høring. Derudover nævnes at der skal tages hensyn til butiksliv i eksisterende bycentre, bekymring for trafik.

Der blev udarbejdet et høringssvar på mødet. Dette blev enstemmigt vedtaget