6. Høringssvar vedr. Serviceniveauer på området for udsatte børn og unge (2019-0301825)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar Serviceniveauer på området for børn og unge (bilag 1).

Problemstilling

På Københavns Kommunes høringsportal blivhoert.kk.dk, fremgår høringen Serviceniveauer på området for børn og unge https://blivhoert.kk.dk/hoering/serviceniveauer-pa-omradet-udsatte-born-og-unge.

Høringsperioden er fra den 25. oktober 2019 til 22. november 2019.

Høringen er behandlet i Et Helt Liv på mødet den 29. oktober 2019.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Serviceniveauer på området for børn og unge.

Videre proces

Høringssvaret indsendes til Socialforvaltningen. 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med redaktionelle ændringer