4. Godkendelse af høringssvar vedr. tillæg 3 til lokalplan 462, Grønttorvsområdet, incl. kommuneplantillæg (2017-0280894)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar vedr.forslag til  tillæg nr. 3 til lokalplan 462, Grønttorvsområdet, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan 462, Grønttorvsområdet, samt forslag til tilhørende kommuneplantillæg i høring. Høringsfristen er fastsat til d. 26. september.

Valby Lokaludvalg behandlede på møde i maj forslaget under den interne høring

I forhold til den eksisterende lokalplan er der følgende ændringer:

  • flytte parkering fra parkeringshuse i karréerne til underjordisk parkering under en række af karréerne samt under den sydlige af parken.
  • ændre m2 afsat til parkeringshuse til etageboliger
  • ét højhus udgår, mens et andet øges med syv etager
  • tre karréer ændres til to karréer og volumen spredes på øvrige karréer
  • placering af erhverv i delområde IID, hvilket indebærer 100% erhverv i dette delområde
  • beregne bebyggelsesprocent for delområderne IE og IID under ét
  • beregner erhvervsandel for delområderne IE og IID under ét

udformning af Grønttorvsparken, hvor der har været afholdt en arkitektkonkurrence, indarbejdes i tillægget.

Tillægget vil desuden kræve et kommuneplantillæg, så kommuneplanen tillader de foreslåede ændringer.

Der blev d. 15. august afholdt et borgermøde om forslaget. Til borgermødet var de fleste spørgsmål rettet mod de trafikale forhold, specielt trafikken på Retortvej.

 

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 5. september. Vedlagte forslag til høringssvar bygger på svar til den interne høring samt enkelte tilføjelser efter borgermøde og By&TRafik møde.
 
Høringsmaterialet kan ses her:

Høringsmateriale

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, men den tilføjelse, at der i høringssvaret også skrives at Retortvej ønskes grøn.