6. Intern høring vedr. forslag til lokalplanforslag Gammel Køge Landevej (2018-0154258)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. lokalplanforslag, "Gammel Køge Landevej"

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag med kommuneplantillæg for ejendommen Gl. Køge Landevej 59.

Der ønskes opført en erhvervsbebyggelse på ca. 26.800 m2. Det vil svare til en bebyggelsesprocent på 185. Området ligger stationsnært i forhold til Ny Ellebjerg Station.

Udover nr. 59, matrikel 1474, vil lokalplanforslaget indeholde matriklerne 1289b og 1289c (Gl. Køge Landevej 39-45. Dette er nødvendigt, da der fra 2016 er tinglyst en servitut, der ser bebyggelsesprocenten under et på de 3 matrikler.

Forslaget vil, udover det ønskede byggeprojekt, gøre det muligt at benytte de 3 matrikler til serviceerhverv, udover den nuværende anvendelse til industri og lagervirksomhed. Der vil desuden gives mulig for anvendelse til virksomheder af offentlig/almen karakter.

By&Trafik udvalget drøftede projektet på møde d. 4. juni. Drøftelsen førte til vedlagte udkast til høringssvar.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt