5. Høring af projektforslag Kulbaneparken (2019-0057818)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvar vedr. Kulbaneparken

 

Problemstilling

Der har siden beslutningen om bygningen af Ringstedbanen været arbejdet med planerne for, hvordan det grønne område skulle etableres, når jernbanebyggeriet var færdigt.

Valby Lokaludvalg afholdt borgermøder samt inddragelse af skoler m.v. i ønskerne til parken.

Det har områdefornyelse Kulbanekvarteret bygget ovenpå siden projektets start. Der har været en omfattende borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, workshops, skoleforløb og meget mere. Der har været nedsat en parkgruppe, hvor styregruppemedlemmer og borgere har deltaget i udformningen af projektet.

Der ligger nu et projektforslag, der er sendt i høring. Forslaget har været præsenteret på et borgermøde og ved andre lejligheder i kvarteret. Høringsfristen er d. 8. marts. By&Trafik gruppen har afgivet høringssvar med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse.

Der vedlægges en oversigtsplan som bilag. Yderligere beskrivelse kan fås efter aftale med sekretariatet.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar

 

Videre proces

Når projektforslaget er endeligt godkendt i ´Teknik- og Miljøudvalget vil Valby Lokaludvalg få en præsentation af projektet.

I forbindelse med Københavns Kommunes overholdelse af anlægsloftet er en del af parkprojektet sat i bero. Der arbejdes på at få projektet tilbage på anlægslisten hurtigst muligt.

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

Valby Lokaludvalg følger sagen og vil fortsat gøre opmærksom på vigtigheden at projektet hurtigst muligt kommer på anlægslisten.