5. Intern høring vedr. tillæg 3 til lokalplan F.L. Smidt II - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2019-0037744)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

F.L. Smidt ønsker at samle deres hovedkvarter i den nordlige del af deres matrikel og udnytte den resterende del af grunden til boligbyggeri.

I den forbindelse udsender Teknik- og Miljøforvaltningen nu en intern høring, inden der laves en startredegørelse og siden et lokalplanstillæg.

F.L. smidt arbejder ønsker at ombygge en del af det eksisterende hovedsæde i bevaringsværdige bygninger mod Vigerslev Allé. Derudover ønsker de at bygge nyt i forbindelse med de eksisterende bygninger, så de vil have et samlet , moderne hovedsæde, der giver samlet plads til medarbejderstaben. .

Syd for dette ønskes nyere administrationsbygninger nedrevet og denne del af området udviklet med boliger. Der arbejdes med fælles friarealer og gennemgående stilforløb, der også vil binde denne del af området sammen med Valby Have/Valby Maskinfabrik og det resterende Valby.

Ændringen kræver et kommuneplantillæg, da anvendelsen af dele af området skal ændres.

By&Trafik udvalget fik d. 5. februar en præsentation af de foreløbige idéer fra F.L. Smidt og deres rådgivere og drøftede forslaget. vedlagte udkast til høringssvar er udarbejdet efter denne drøftelse.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar     

 

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder efter modtagelse af høringssvar startredegørelse og efterfølgende et forslag til lokalplanstillæg.

 

Beslutning

Michael Fjeldsøe fremlagde de tanker F.L. Smidth og rådgivere havde præsenteret for By&Trafik gruppen.

Høringssvaret blev godkendt med følgende ændringer.  At afsnittet om inddragelse af Valby Have skærpes.