7. Høring vedr. Forslag til spildevandsplan 2018 (2019-0033105)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Forslag til spildevandsplan 2018

Problemstilling

Valby lokaludvalg har modtaget opfordring til at indsende høringssvar vedr. Forslag til spildevandsplan 2018

Høringen løbet fra 20. december til 28. februar.

Københavns Borgerrepræsentation har på møde den 13. december besluttet at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2018.

Baggrund: Alle kommuner er forpligtet til at lave en spildevandsplan, som fastlægger håndtering af spildevand, herunder regnvand. Københavns Kommune har lavet et forslag til Spildevandsplan 2018 som erstatning for den nuværende Spildevandsplan 2008, fordi der er kommet ny viden om udfordringer på spildevandsområdet.

Udfordringerne handler om manglende kapacitet på byens renseanlæg og i byens kloaksystem. Renseanlæggene Damhusåen og Lynetten skal udbygges, så de kan håndtere fremtidens større spildevandsmængder, som skyldes befolkningstilvækst og øgede regnmængder. Belastningen på kloakken skal mindskes ved af håndtere regnvandet ved siden af fælleskloakken så spildevand på gaden og overløb til havnen og andre vandområder undgås. Endelig er der en udfordring med manglende styr på spildevandshåndteringen i en række kolonihaver.

For at imødegå disse udfordringer og dermed sikre vandmiljøet, badevandskvaliteten og byen mod fremtidige skybrud gennemføres en række nye indsatser.

Indhold: Spildevandsplanen er opdelt i 4 afsnit om målsætninger, status og planer og indsatser. Dette skal sikre at borgere, virksomheder og forsyningsselskaber kan orientere sig om eksisterende forhold og planlægge efter de nye indsatser og krav, der fremgår af planen.

De nye indsatser, som spildevandsplanen lægger op til er:

  • Udbygning af renseanlæg
  • Separatkloakering i en del af kommunen
  • Kloakering af en række kolonihaver
  • Begrænsning af udledninger fra overløbsbygværker

Der er udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen efter de gældende regler herom.

Retsvirkning: Når Borgerrepræsentationen har vedtaget Spildevandsplan 2018 vil planen være bindende for både grundejere, spildevandsselskaberne (HOFOR og BIOFOS) og Københavns Kommune.

Grundejerne har herefter pligt til at kloakere deres ejendom i overensstemmelse de vilkår der er fastsat i spildevandsplanen og tilslutte sig de kloakstik, som HOFOR fører frem grænsen af deres ejendom.

Høringen har været udsendt til miljøgruppen. Kommentarerne herfra har dannet baggrund for det vedlagte udkast til høringssvar.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar 

Videre proces

Høringssvar indsendes. Høringssvar vil indgå i Teknik- og Miljøforvaltningens endelige behandling af planen.

Bilag

Se relateret materiale på: Bliv Hørt

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt