4. Ændring af Skybrudsprojekt KV64 Valyparken (2018-0328453)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter projektet

2) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager eventuelt udtalelse om ændring i projektet

 

Problemstilling

I forbindelse med gennemførelsen af Københavns skybrudsplan har Borgerrepræsentationen vedtaget, at skybrudssikre København med 300 skybrudsprojekter (BR 26. november 2015). Et af projekterne er KV64 Valbyparken, der består af anlæg af en grøn kanal gennem parken og anlæg af en rensesø.

En foranalyse af projektet viser imidlertid, at den grønne kanal vil afsætte et væsentlig større aftryk i Valbyparken end tidligere antaget (figur 1). For at sikre den rette vandhåndtering vil kanalen skulle være cirka 20 meter bred, hvilket vil påvirke bedene ved Rosenhaven samt ændre hele områdets udtryk omkring poppelalléen. Desuden vil projektet medføre omfattende træfældning (figur 2).

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at den tiltænkte placering af udløbet i Natura 2000 området og tæt ved den kommende "Strand ved Valbyparken", er meget uhensigtsmæssig, da vandet som udledes i en skybrudssituation indeholder fortyndet spildevand.

Samlet vurderer forvaltningen, at de medfølgende negative konsekvenser af en indplacering af skybrudsprojektet på overfladen i Valbyparken samt udløbspunktets placering er større, end de potentielle merværdier som ville kunne skabes i forbindelse hermed.

Forvaltningen forbereder derfor af ovennævnte årsager indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om at flytte projektet ud af parken og væk fra stranden. Dette skal konkret ske ved at konvertere projektet til et spildevandsteknisk anlæg, der i stedet udføres af HOFOR.

Se i øvrigt vedhæftede bilagsmateriale.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt den foreslåede ændring til Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg som orientering. Lokaludvalgene har mulighed for at kommentere på ændring af projektet. Såfremt den nye løsning betyder ændringer på terræn vil Teknik- og Miljøforvaltningen inddrage lokaludvalgene i processen og sende løsningen i høring.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter orienteringen og vedtager om lokaludvalget ønsker at afgive en udtalelse.

 

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i samarbejde med Hofor videre med en løsning. Såfremt løsningen betyder ændringer i terræn inddrages lokaludvalgene.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede forespørgslen. Valby Lokaludvalg bakker op om at lave en spildevandsteknisk løsning. Der gøres yderligere opmærksom på at vandes bør renses, så det ikke får indflydelse på strand i Valbyparken.