4. Høring: Kultur- og Fritidskompasset (2018-0238216)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar til Kultur- og Fritidskompasset

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til "Kultur- og fritidskompas - udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune".

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune besluttede den 20. juni 2018 at sende Kultur- og fritidskompasset i høring hos relevante interessenter indenfor kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og fritidskompasset har til sigte at danne grundlag for en bred dialog om de overordnede linjer for udviklingen af kultur- og fritidsfaciliteter i København i de kommende 10 år og give inspiration til prioritering af de mange ideer og tendenser. Kultur- og fritidskompasset er tænkt som et dynamisk værktøj, som f.eks. kan genbesøges og revideres årligt.

Valby Lokaludvalgs Kultur- og Fritidsudvalg behandlede høringen på deres møde den 21. august, og indstillede vedlagte høringssvar til drøftelse og godkendelse.

Det vedlagte udkast til Kultur- og Fritidskompasset er en redigeret udgave, hvor kun Valby-relevante sider er medtaget. Det fulde materiale kan hentes på Valby Lokaludvalgs hjemmeside lige her:

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2018/09/Kultur-og-fritidskompas-Udvikling-af-kultur-og-idrætsfaciliteter-i-Københavns-Kommune-UDKAST.pdf

Det fulde materiale kan også rekvireres fra sekretariatet efter aftale.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar til Kultur- og Fritidskompasset

Økonomi

 

Videre proces

På baggrund af høringssvarene og dialogen med interessenterne forelægges en revideret udgave af Kultur- og fritidskompasset for Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune i efteråret 2018.

 

Beslutning

Høringssvaret blev vedtaget med følgende bemærkninger:

Det skal fremhæves tydeligere, at kulturkompasset understøttet lokaludvalgets vision for Toftegårds Plads, at vi ønsker visionen for Valby idrætspark fremhævet, at vi understøtter behov for udemiljøer for spejdere, at en fægtesal er fin, men ikke nødvendigvis i Valby Idrætspark, og at vi ser frme til dialog med forvaltningen på de aftalte halvårlige møder. Desuden nævnes spørgsmålet om den fremtidige brug af det gamle bibliotek i Skolegade. Formanden og formanden for lokaludvalgets Kultur- og Fritidsudvalg godkender det redigerede høringssvar.