5. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. Kultur- og fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2019 (2018-0104808)

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2019.

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal, ligesom andre forvaltninger i Københavns Kommune, bidrage til kommunens økonomi med finansieringer. Kultur- og Fritidsudvalget skal ifølge effektiviseringsstrategien bidrage med 20 mill. kr. om året. En del effektiviseringer søges gennemført ved hjælp af investeringer  i løsninger, der kan gøre driften mere effektiv.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 15. marts blev det besluttet at sende en række forslag i høring hos lokaludvalgene. Udvalget ønsker at investere i løsninger, der kan optimere driften fremfor at lave simple besparelser. Udvalget er skeptiske overfor en del af forslagene og ser frem til at få høringssvar ind, der kan kvalificere den endelige beslutning.

Høringen består af en række forskellige forslag grupperet indenfor:

1) Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer

2) Øget skærmbetjening, øget automatisering og Smart betaling fase 2

3) Feriecamp og bedte kapacitetsudnyttelse om sommeren

4)  Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur

5) Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller 

6) Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserende idrætsudøvere

7) Fastfrysning af tilskud

8) Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet

9) Bedre samdrift og madfællesskaber på byens kulturinsitutioner.

10) Ivrige læsere og engagerede borgere

På møde d. 3. april drøftede de fremmødte medlemmer af Valby Lokaludvalg høringen. Det førte til vedlaget udkast til høringssvar.

Hovedpointerne i høringssvaret er:

Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur:

Forslaget vil reelt gøre det dyrere for børnefamilier at gå i svømmehallen, hvilket vil ramme specielt resursesvage familier.

Fastfrysning af tilskud:

Dette forslag vil ramme de foreninger og andre, der får et tilskud via Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det vil således også ramme det frivillige folkeoplysende arbejde, hvor en stor del af arbejdet i forvejen laves af frivillige, der således vil få forringede muligheder for træneruddannelse m.v.

Se i øvrigt vedlagte høringsmateriale.  

Vedlagt er høringsbrev samt forslag med relevans for Valby.  Det samlede høringsmateriale kan ses via www.valbylokaludvalg.kk.dk på den publicerede dagsorden

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

 

Videre proces

Efter høringsfristen behandler Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg forslagene og beslutter, hvad der meldes videre ind til budgetforhandlingerne.

 

 

Beslutning

Høringsforslaget blev vedtaget med den tilføjelse, at Lokaludvalget også er mod forslag 6 i kataloget over effektiviseringsforslag.