3. Kommuneplan 2019 - Drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2019-0266217)

Tidligere beslutninger

Valby Lokaludvalg vedtog på møde d. 14. maj svar på den interne høring vedr. Kommuneplan 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Kommuneplan 2019

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog d. 22. august at sende Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar i høring.

Med Københavns Kommuneplan 2019 sættes rammerne for Københavns udvikling over de næste 12 år. Kommuneplan 2019 består af tre overordnede dele – en politisk hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.
Se mere om hvilket slags dokument en kommuneplan er via Københavns Kommunes side om Kommuneplan 2019

Overskrifterne i denne kommuneplan er:

 • En social og mangfoldig by
 • En grøn, sund og bæredygtig by
 • En kulturel storby med kant
 • En by i vækst med talenter og arbejdspladser
 • En international byregion

Se mere om, hvad disse emner dækker over samt den resterende indstilling til Borgerrepræsentationen via Borgerrepræsentationens dagsorden d. 22. august 2019

For Valby specifikt er der lagt op til følgende ændringer i Kommuneplanens retningslinjer:
Følgende områder rykkes frem i planperioden, så de kan udvikles med det samme:

 • Arealer ved Kulbanevej og Retortvej i Valby for at understøtte områdefornyelsen i Kulbanevejkvarteret.
 • Overdækning af Ny Ellebjerg Station og et areal ved Strømmen, der indgår i aftalen om nedgravning af Ny Ellebjerg metrostation.
 •  Den resterende del af F.L. Smidths arealer i Valby for at afrunde udviklingen i området.

Følgende ændringer i Kommuneplans rammer er relevante for Valby:

 • Ændret Friarealkrav for B2 områder - det generelle friarealkrav nedsættes fra 100 til 80%.
 • Indførsel af ny B2* ramme - områder, hvor bebyggelsesprocenten ligger på 75-109 en B2* ramme, der muliggør en bebyggelsesprocent på 90 og et friarealkrav for boliger på 60%.
 • B2 rammer, der har en bebyggelsesprocent på 110 og derover ændres til de rammer, der giver mulighed for dette.

Disse ændringer kan medføre en større fortætning i visse områder af Valby.

 

I vedlagte bilag kan de konkrete forslag til rammeændringer i Valby ses. Det der er markeret med gult er ændret/indsat efter den interne høring.
En del af forslagene vedrører som ovenfor nævnt hvornår nogle områder kan udvikles. Andre retter op på uoverensstemmelser mellem lokalplaner og kommuneplanen. Andre igen giver mulighed for ny bebyggelse eller anden anvendelse end i dag. Af disse kan fremhæves:

 • Saxtorhpsvej - matrikler sammenlægges og overføres til en ramme med henblik på samlet udvikling af daginstitutionerne.
 • Hansstedvej 7 - Rammen ændres til offentlige formål for at muliggøre en ny anvendelse af brandstationen.

Se øvrigt materiale via høringsportalen Bliv Hørt, analyser m.v. via Københavns Kommunes side om Kommuneplan 2019 og via Borgerrepræsentationens dagsorden for d. 22. august

 

Løsning

Valby Lokaludvalgs fagudvalg har drøftet emner til høringen. Sammen med lokaludvalgets høringssvar til den interne høring har disse drøftelser dannet baggrund for vedlagte udkast til høringssvar.

 

Videre proces

Efter høringsfristens udløb bearbejdes Kommuneplanen yderligere og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen inden jul.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med tilføjelse af afsnit om, at der ikke ønskes byggeri af en daginstitution på Saxtorphsvej samt redaktionelle ændringer.

Desuden besluttede Lokaludvalget at rette henvendelse til Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget med hensyn til placeringen af endnu en daginstitution på Saxtorphsvej på baggrund af borgernes henvendelse og Lokaludvalgets tidligere udtalelser i sagen.