4. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. Handlingsplan for Vejstøj (2018-0126240)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. handlingsplan for vejstøj.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget Handlingsplan for vejstøj i høring. Høringsfristen er d. 18. maj.

Støj fra vejtrafik er et miljøproblem og udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen. I Teknik- og Miljøforvaltningens vision Fællesskab København er målet at antallet af stærkt støjbe­lastede boliger over 68 dB skal være halveret inden udgangen af 2025. For at nå målet skal der gennemføres særlige støjreduce­rende foranstaltninger, som er beskrevet i handlingsplanen.

Indsatserne i handlingsplanen  er inddelt i 3 emner:

  • Støj fra biler
  • Støj fra vejtrafik i omgivelserne
  • Støj i boliger m.v.

Handlingsplanen er ikke finansieret på forhånd. Men erfaringen fra den sidste handlingsplan for vejstøj er, at den er et godt redskab, når der skal afsættes penge til støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjdæmpende asfalt.

På møde d. 30. april blev handlingsplanen drøftet og vedlagte udkast til høringssvar udarbejdet.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

Videre proces

Høringssvaret indsendes. Når høringssvar er indkommet vedtages den endelig handlingsplan i Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med redaktionelle ændringer